اوّلین فتنۀ براندازی منافقان جدید

   امروز سالگرد فاجعۀ ۱۸ تیر است، روزی که در سال ۱۳۷۸، تجدیدنظر طلبان و منافقان جدید، اوّلین رویاروئی همه جانبۀ خود را با انقلاب اسلامی کلید زدند و با به میدان آوردن تمامی توش و توان خود و به پشتگرمی استکبار جهانی کوشیدند کار نظام اسلامی را یکسره کرده و به پاس این خوش خدمتی و جایگزینی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب، از دشمنان ملّت ایران جایزه بگیرند.

بستر حادثه براندازی ۱۸ تیر از آنجا فراهم شد که با دادن مجوّز به نشریات دگراندیش از سال ۷۶ به بعد، قلم بمزدان خزیده در انزوا، فرصت یافتند تا از طریق این نشریات بصورت گسترده ای ارزشهای دینی و مصالح ملّی را مورد حمله قرار دهند. امّا تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم برای مقابله با ضدِّانقلابِ نفوذ کرده در نشریات و سپس توقیف روزنامه سلام که با سرقت و چاپ سندی محرمانه از وزارت اطلاعات، کوشیده بود تا مانع تصویب این طرح شود، برای مجریان نظریۀ”فشار از پائین و چانه زنی از بالا” فرصتی فراهم آورد تا نقشه های از پیش طراحی شده برای آوردن پیاده نظام خود به کف خیابانها را عملی سازند و به این ترتیب بود که سردمداران اصلی فتنه که از مدتها قبل به تحریک دانشجویان برای مقابله با نظام مشغول بودند، با کمک عوامل نفوذی خود در خوابگاه دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان را به خیابانها کشاندند تا با ملحق کردن اشرار و عوامل گروهکهای ضدِّانقلاب به آنها، تهران و سپس دیگر مناطق کشور را به آشوب کشیده و نظام را در برابر خود به تسلیم وادارند.
عاملان اصلی تدارک و تحریک ماجرای ۱۸ تیر، علاوه بر برخی مسئولان ارشد دولت، که با اطمینان از موفقیت توطئه آشکارا بمیدان آمدند، تمامی نشریاتی بودند که حضور باند مهاجرانی(مزدور فعلی آلسعود درلندن) در وزارت ارشاد، تنها عامل پیدایش و بقاء آنها در عرصۀ مطبوعات بود، نشریاتی که بلافاصله پس از آغاز اوّلین روز شورش، در رادیو بی بی سی، سخت مورد تمجید علیرضا نوری زاده جاسوس رژیم صهیونیستی و یکی دیگر از مزدوران آلسعود در لندن قرار گرفتند.
حادثه تأسفبار ۱۸ تیر که همراه با ويرانگري و غارتگري اموال عمومي و خصوصي و ضرب و شتم مردم تا ۲۲ تیر ادامه یافت، نمونه كاملي از طرح براندازي نظام اسلامي توسط دشمنان خارجی، به عاملیت قدرت طلبان داخلی، به حساب می آید که شکل تکامل یافته آن را در فتنۀ ۸۸ ،بازهم بوسیلۀ همین جناح سیاسی، مشاهده کردیم. اگرچه هردو فتنه ۷۸ و ۸۸ با هدایت رهبری و بصیرت عمومی درهم کوبیده شد، لیکن آثار و شواهد موجود نشان می دهد که قدرت پرستان تجدید نظرطلب دست از تلاش خود برنداشته و هر لحظه در صددند تا با تضعیف عناصر اقتدار کشور و با پشتگرمی بیگانگان فتنه ای جدید را تدارک به بینند، که با تجارب ارزندۀ نظام و مردم در سرکوب دو فتنۀ عظیم ۷۸ و ۸۸ بفضل الهی اجرای هر گونه توطئۀ جدید در نطفه خفه خواهد شد.
انشاءا… .

موسوی زاده