شورای نگهبان پاسدار اسلامیت و جمهوریت

در اصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است:”به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورائي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود. ۱ – شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. ۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.”، نهادی با چنین وظایف مهم، با انتخاب اعضاء حقوقدان آن توسط مجلس شورای اسلامی در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شکل گرفت تا آرزوی مردم مسلمان ایران در پاسداری از اسلامیت قوانین جاری محقّق کردد. در قانون اساسی علاوه بر وظایف مندرج در اصل ۹۱، وظایف دیگری همچون تفسیر قانون اساسی، نظارت فعّال و مؤثّر بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات و مانند آن نیز برعهدۀ شورای نگهبان گذاشته شده و این مسأله اهمیت جایگاه این نهاد مقدّس را در نظام اسلامی بخوبی نشان می دهد.

ناگفته نماند که حدود ۱۰۰ سال قبل، در قانون اساسی مشروطه نیز حضور مجتهدین در مجلس برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی پیش بینی شده بود که با غصب مشروطه توسط غربزدگان و فراماسونرها و کنار زدن بانیان و رهبران اصلی این انقلاب، این اصل مورد بی مهری قرار گرفت و پس از حضور دیکتاتوری چون رضا پهلوی در رأس حکومت بکلی به فراموشی سپرده شد. در کشورهای دیگر نیز نهادهائی جهت پاسداری از قانون اساسی وجود دارد که معمولاً از استقلال لازم برای انجام وظایف خطیر خود برخوردار نیستند، تجربه انون اساسی مشروطیت در ایران و عملکرد نهادهای مشابه در دیگر کشورها موجب شد تا تدوین کنندگان اساسی وظایف و اختیارات شورای نگهبان را بگونه ای تدوین کنند که این نهاد بتواند وظایف خود را بخوبی به انجام رساند و هیچیک از قوای مملکتی نتوانند در انجام این وظایف شورا را تحت فشار قرار دهند.

امّا شورای نگهبان با چنان وظایف سنگین و موفقیت چشمگیر در انجام وظایف خطیر خود، مورد حقد و کینه دو گروه قرار دارد، اوّل دشمنان نظام اسلامی ایران که از عوامل استحکام نظام و حفظ اسلامیت آن بسیار خشمگین اند و در جهت تخریب چهرۀ این نهاد مقدّس از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و دوم بعضی گروهها و فعّالان سیاسی قدرت طلب و خیانتکار، که شورای نگهبان را مانع عمدۀ نفوذ خود در ارکان نظام می بینند و بسیار مایلند تا با تضعیف یا حذف شورای نگهبان راه ورودشان به عرصه قدرت هموار گردد، این گروه نیز همانند دشمنان نظام و بویژه در آستانه هر انتخابات، تمام سعی خود را در تضعیف شورای نگهبان و به انفعال کشاندن آن بکار می گیرند که البته به فضل الهی تا کنون نتوانسته اند از تلاشهای خود در این مورد نتیجه ای بدست آورند.

موسوی زاده
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.