ضرورت احياء طبّ سنّتي

نخستين و بزرگترين اجتماع مذهبي و همايش مردمي اطباي طب اسلامي ــ ايراني با حضور فعالان، مسئولان و بزرگان طب اسلامي ــ ايراني، هفتهِ گذشته در تهران برگزار ‌شد كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. ‌
چند سالي است كه مردم بصورتي چشمگير و بعضاً احساسي به طب سنتي و روش درمان با گياهان داروئي روي آورده اند و با توجّه به نتايج مطلوب به دست آمده علاقمندي آنان به احياء طب سنتي و مراجعه به پزشكان و حكيمان اين رشتهِ پزشكي روز به روز در حال افزايش است و اين مسأله موجب شده است تا متوليان رسمي سلامت مردم نيز، براي كاستن از فشار مردم و عليرغم ميل باطن، در دل نظام گستردّ طب جديد، سهم ناچيزي به طب سنّتي اختصاص دهند كه البته به دليل بي ميلي نسبت به اين اقدام، مي توانند هروز به بهانه اي براي پزشكان اين شاخهِ پزشكي ايجاد محدوديت كنند. ‌
سابقهِ طبابت در كشور ما به هزاران سال پيش باز مي گردد و سهم دانشمندان ايراني در رشد و شكوفائي علوم پزشكي به اقرار همهِ كشورهاي پيشرفته غيرقابل انكار است، امّا با تهاجم استعمارگران غربي به كشورهاي اسلامي، مهاجمان براي تثبيت سلطهِ غارتگرانهِ خود، نفي و رد داشته هاي علمي و فرهنگي و تاريخي اين كشورها را در دستوركار خود قرار دادند و با همدستي حكّام سرسپرده و روشنفكران خودباخته اين سياست را پيش بردند. طب سنتي به عنوان يكي داشته هاي علمي ايراني، با پشتوانه اي هزاران ساله و در اوج رونق و كارآمدي، نيز در حاليكه مي توانست با بهره گيري از علوم جديد به اوج تعالي خود دست يابد، مشمول اين سياست تجاوزگرانه شده و به انزوا كشيده شد، بطوريكه تا همين اواخر استفاده از آن از نظر پرورش يافتگان مكاتب پزشكي غرب و متوليان رسمي سلامت مردم، جرم تلقّي شده و چه بسيار طبيبان برجستهِ طب سنتي كه به جرم طبابت گرفتار قانون مي شدند. ‌
با پيروزي انقلاب اسلامي و رهائي كشور از سلطهِ غرب و حكومت سرسپردگان به غرب و در حاليكه انتظار مي رفت احياء سرمايه هاي فرهنگي و علمي و بازيابي هويّت ملّي به سرعت انجام شود، به دليل حاكميت تفكّر غربي و حضور غرب باوران در بخشهائي از نظام تصميم سازي و تصميمگيري كشور، اين كار، و از جمله احياء طب سنتي، به تعويق افتاد امّا با نااميدي بسياري از مردم از پزشكي جديد و داروهاي پرعارضهِ شيميائي مورد تجويز پزشكان، احساس نياز به احياء طب سنتي و مراجعه به پزشكان و حكيمان اين رشته در مردم بيدار شد و با مشاهدهِ آثار معجزه آساي اين شاخهِ پزشكي، مورد استقبال مردم قرار گرفت. امّا با اين وجود هنوز در حوزهِ متوليان رسمي سلامت كه عمدتاً از طب سنتي بي خبرند، به دليل خودشيفتگي علمي و يا به دلايل اقتصادي، هنوز عزم جدّي براي دادن سهمي شايسته به اين شاخهِ پزشكي ديده نمي شود، لذا انتظار مي رود مراجع ذيصلاح دلسوز در دولت و مجلس، در جهت احياء اين علم بومي و رسميت بخشيدن به آن بكوشند و با ضابطه مند كردن آن، ضمن تأمين نياز جامعه راه سوءاستفادهِ فريبكاران از اشتياق مردم را در اين زمينه مسدود سازند. ‌
موسوي زاده