يار امام و هم رزم رهبر

خبر بسيار تكان دهنده و ناگهاني بود و گويا هيچكس اين آمادگي را نداشت كه درگذشت يار ديرين امام و همراه و هم رزم مقام معظّم رهبري را باور كند، امّا مرگ حق است و به سراغ همه مي آيد و عصر روز يكشنبه به سراغ يكي از استوانه هاي انقلاب، آيت ا… هاشمي رفسنجاني آمد تا مردم را در سراسر ايران داغدار كند.
هاشمي رفسنجاني كه از اوّلين سالهاي آغاز نهضت حضرت امام رحمت ا…عليه با ايشان همراه شد، به عنوان يكي از شاخص ترين ياران آن رهبر بزرگ، در شكل گيري و گسترش نهضت اسلامي ملّت ايران نقشي به سزا داشت و در مبارزه با رژيم استبدادي و سرسپردهِ شاه از هيچ كوششي فروگزار نكرد و رنج زندان و شكنجه هاي طاقت فرسائي را به جان خريد. نوجوانان و جواناني كه در دههِ ۴۰ به صحنهِ مبارزه وارد شده و يا به نهضت اسلامي پيوستند، قطعاً بياد دارند كه اذن دخول به اين صحنه ها، استماع سخنان يا خواندن مكتوبات امثال شهيد مطهري و علامهِ جعفري و هاشمي رفسنجاني و مانند اين بزرگان بود و در اين ميان كتابهاي آقاي هاشمي ” و نيز سخنرانيهاي بيدارگرانهِ ايشان كه معمولاً مخفيانه و در محافل خصوصي برگزار مي شد، نقشي به سزا در معرفي چهرهِ واقعي استعمار و استبداد و تشويق مردم به ويژه جوانان به مبارزه با شاه و پيوستن به نهضت اسلامي داشت. ‌
امّا اوج فعاليتهاي هاشمي رفسنجاني را بايد در فعّالسازي نهضت اسلامي امام و به نتيجه رساندن آن در سالهاي ۵۶ و ۵۷ مشاهده كرد كه با رهبري امام رحمت ا…عليه و همراهي ساير ياران امام و نهضت حركت يكپارچهِ و سراسري ملت ايران را سامان داد و با مديريت مدبّرانه، با كمترين هزينه و بيشترين دستاورد قيام را به سرانجام رسانده، تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران را محقّق كرد. بويژه مردم خوزستان به ياد دارند كه در ماههاي پاياني حيات رژيم سلطنتي و در حاليكه اين رژيم از شكستن اعتصابات و تأمين نيازهاي مردم ناتوان مانده بود، اين آقاي هاشمي بود كه به عنوان يكي از نمايندگان حضرت امام به خوزستان آمد و بمنظور تأمين نياز داخلي به نفت و فرآورده هاي نفتي اعتصابيون قهرمان شركت نفت را به شكستن اعتصاب در حدّ محدود قانع كرد تا به ميزان نياز مردم به استخراج نفت و توليد فرآورده هاي نفتي بپردازند. ‌
پس از پيروزي انقلاب نيز ايشان با پذيرش مسئوليتهاي سنگيني همچون جانشيني فرماندهي كل قوا در جنگ تحميلي، رياست مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري و رياست مجمع تشخيص نظام، به عنوان يكي از شاخص ترين همراهان رهبر كبير انقلاب و مقام معظّم رهبري، در تثبيت و تعالي نظام اسلامي نقشي اساسي ايفا كرد و گرچه منافقان و گمراهان تلاش بسيار كردند تا از اين استوانه انقلاب براي تضعيف انقلاب و جايگاه ولايت فقيه بهره برند، ليكن بفضل پروردگار از رسيدن به اهداف شوم خود بازماندند. ‌
موسوي زاده