آمار و برنامه ريزي پيش نياز و معيار سنجش پيشرفت

اوّل آبان ماه، روز آمار و برنامه ريزي ناميده شده تا ضمن تأكيد بر اهميت اين دو مقوله در پيشرفت كشور و كوشش براي بالا بردن شناخت مردم نسبت به اين موضوعات مهم مردم به مشاركت در جمع آوري اطلاعات مورد نياز برنامه ريزي نيز تشويق شوند و يقيناً امسال، با توجّه به اجراي هشتمين دورهِ سرشماري عمومي نفوس و مسكن و فعّال شدن رسانه ها در انعكاس اين موضوع، اهداف روز آمار و برنامه ريزي بيشتر محقّق شده كه مشاركت چشمگير مردم در سرشماري گواه اين مطلب است. ‌
نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پيش نياز كليه تصميم گيريها، سياستگزاري ها و برنامه ريزي ها، و ضرورت برنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از منابع و امكانات و تضمين پيشرفت پايدار، دو موضوع آمار و برنامه ريزي را از چنان اهميّتي برخوردار كرده است كه نه تنها براي تأكيد بر اين اهميّت، روزي در سال چون اوّل آبان بعنوان روز آمار و برنامه ريزي نامگذاري شده، بلكه كوشش مي شود تا زمينهِ آموزش وسيع مردم در اين مورد نيز فراهم گردد.
آنان كه با آموزه هاي دين مبين اسلام و رهنمودهاي معصومين عليهم السّلام آشنايند بدون شك تأكيدات اين دين آسماني و توصيه هاي فراوان آن پيشوايان بزرگوار را در داشتن نظم و دور انديشي و برنامه ريزي در زندگي به عنوان عامل رستگاري در دنيا و آخرت، بارها شنيده اند امّا از آنجا كه اساسهر تصميم سازي، تصميم گيري و برنامه ريزي سازنده، آمار و اطلاعات صحيح و دقيق است جمع آوري اطلاعات مفيد به عنوان مقدّمه انجام اين توصيه هاي ديني ضروري است.
از طرفي، بررسي وضع موجود، تعيين معيارهاي سنجش و ارزيابي عملكردها و تعيين ميزان موفّقيت برنامه ها نيز بستگي به وجود اطلاعات و آمار گوناگوني دارد كه بدون آن نه مسئولان و برنامه ريزان و نه محقّقين و پژوهشگران و نه ديگر فعالان عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نه مردمي كه براي استفاده بهينه از عمر و سرمايه خود و تضمين موفّقيّت خود در زندگي به برنامه ريزي روي آورده اند، قادر به انجام صحيح وظايف خود و كسب موفّقيّت لازم نخواهند بود.
در اين ميان، براي ملّت ما كه:
۱-خود را مفتخر به پيروي از آموزه هاي اسلامي و رهنمودهاي معصومين عليهم السّلام مي داند و ‌
۲- با عنايات الهي و بنا بر ضرورتهاي تاريخي، رسالتي سنگين در الگو سازي براي ساير ملّتها را بر عهده خود احساس مي كند و
‌۳-بر ضرورت كشف و بكارگيري ظرفيتهاي بلااستفاده مانده انساني و مادي در جهت پيشرفت كشور تأكيد دارد، آموزش و بكارگيري اين دو ابزار كارآمد توسعه و پيشرفت، يعني آمار و برنامه ريزي، از چنان اولويتي ويژه برخوردار است كه گنجاندن آنها را در كتب درسي و برنامه هاي آموزشي حين كار و كارآموزي ايجاب مي كند.
موسوي زاده