بنام فرهنگيان به كام غارتگران

پس از ماجراي شرم آور دست درازيهاي نجومي بعضي مديران دولتي به بيت المال و بالا گرفتن اعتراض مردم از اين غارتگريها و از كوتاهي هائي كه در تنبيه خاطيان صورت گرفت، كشف اختلاس ۸۰۰۰ ميليارد توماني در صندوق ذخيرهِ فرهنگيان بار ديگر موجب اوجگيري خشم مردم شد و مطالبه اي عمومي جهت رسيدگي به اين صندوق و برخورد قاطع با غارتگراني كه از ذخيرهِ فرهنگيان شريف و زحمتكش هم نمي گذرند، در سطح جامعه شكل گرفت كه به ورود دستگاههاي نظارتي و دستگيري مديرعامل صندوق و چند نفر ديگر و بركناري اعضاء هيئت مديره صندوق منجر شد. ‌صندوق ذخيرهِ فرهنگيان كه با هدف بهبود معيشت فرهنگيان و ارائهِ خدمات به آنان بويژه در دوران بازنشستگي، در سال ۱۳۷۳ تأسيس شد و سرمايه آن از كسر ماهيانهِ ۵ درصد از حقوق فرهنگيان عضو صندوق تأمين مي شده است، با داشتن دهها شركت بزرگ در زيرمجموعهِ خود در حال حاضر به عنوان بزرگترين شركت مادر كشور از آن ياد مي شود و بوسيلهِ شركتهاي زيرمجموعه در عرصه هاي گوناگوني همچون بورس، بيمه، بانك، پتروشيمي و ماشين‌سازي و مانند آن فعّال است. بنا بگفتهِ مسئولين با كسر از حقوق فرهنگيان و واريز به صندوق ماهانه حدود ۱۹ ميليارد تومان به سرمايهِ آن افزوده مي شود و در سالهاي ۹۱ تا ۹۴ ، سود سالانهِ صندوق بطور متوسط بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است، امّا در حاليكه زمزمهِ پرداخت پاداشهاي نجومي به مديران اين صندوق و شركتهاي تابعهِ آن هميشه جريان داشته، صاحبان اصلي آن يعني فرهنگيان، از اين سرمايه گذاري ۲۰ ساله غالباً جز دريافت سودي صوري آنهم بر روي كاغذي كه به عنوان گزارش عملكرد سالانه به آنها ارائه مي شد حاصل نداشته اند.
انباشت نگراني فرهنگيان در مورد عملكرد صندوق و درز شايعاتي در مورد وجود فساد گسترده و طولاني مدت در آن و تبديل اين كلان بنگاه اقتصادي به ذخيرهِ خصوصي بعضي متنفذين سياسي، دستگاههاي نظارتي، از جمله مجلس شوراي اسلامي را به تكاپو براي كشف حقيقت ماجرا واداشت و با بدست آمدن سرنخهائي، ضرورت تسريع در رسيدگي به وضع صندوق بر همگان آشكار گرديد. بررسيهاي اوليه به دستگيري بعضي بستگان مدير عامل و سپس بازداشت وي و چند تن از همدستانش منجر شد، پس از آن، هم طرح چند بار مطرح شدهِ تحقيق و تفحص از صندوق در مجلس به تصويب رسيد و هم عزم مجلس بر استيضاح وزير آموزش و پرورش جزم شد كه رسيدگي به مسألهِ صندوق ذخيرهِ فرهنگيان هم در آن گنجانده شده بود.
اميد مي رفت كه با استيضاح وزير، مجلس باني افشاء سريع بسياري از ناگفته ها در اين مورد باشد، ليكن با مستعفي كردن! وزير اين فرصت از مردم گرفته شد و اينك براي اطلاع كامل از حقيقت ماجرا تا تكميل اقدامات قضائي در مورد متهمين دستگير شده و تحقيق و تفحص مجلس از صندوق، كه البته زمانبر خواهد بود، بايد در انتظار ماند. ‌
موسوي زاده