تالاب شادگان

تالاب شادگان داراي تنوع زيستي غني و جاذبه هاي گردشگري فراوان است كه از معدود تالاب هايي است كه در سازمان بين المللي يونسكو به ثبت جهاني رسيده است و مي تواند از منابع سرمايه گذاري و اشتغالزايي در استان باشد.