دفاع همگاني و پايداري ملّي

هفتهِ پدافند غيرعامل را سپري مي كنيم هفته اي كه به هشتم آبان يعني روز پدافند غيرعامل ختم مي شود و به دلايلي كه گفته خواهد شد آگاهي همگاني از محتواي آن بسيار ضروري است. ‌
در شرايط تهديد كننده اي كه جهانخواران بر ملّتها تحميل كرده اند، افزايش قدرت نظامي و در كنار آن پدافند غيرعامل مي توانند عامل مصونيت بخشي و بازدارندگي در برابر تهديدات دشمنان باشند. در سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، بر پدافند غيرعامل به عنوان مجموعه اي از اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌شود، تأكيد شده است. هدف از اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل كاستن از آسيب‌پذيري نيروي انساني و تاسيسات و تجهيزات حياتي و حسّاس و مهم كشور و استمرار فعاليت‌ها و خدمات زيربنايي و تامين نيازهاي حياتي و تداوم اداره كشور در شرايط بحراني ناشي از جنگ است. ‌
پدافند غيرعامل اگرچه به عنوان بخشي از وظايف سازمانهاي مختلف تعريف و ابلاغ شده و تمامي مديران كشور جهت كاهش تهديدات دشمنان بايد با استفاده از طرحهاي پدافند غيرعامل در همه‌ي حوزه‌هاي سياسي دفاعي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، علمي و فنآوري و زيست محيطي اقدامات اساسي صورت دهند، ‌ليكن بمنظور هماهنگي در اجراي اين وظايف، به فرمان رهبر فرزانهِ انقلاب در ۸ آبان ۱۳۸۲ فرمان تشكيل كميتهِ دائمي پدافند غيرعامل تشكيل شد و از آن پس اقدامات زيادي در جهت مصونيت بخشي به كشور در مقابل تهديدات دشمنان صورت گرفت، اقداماتي كه نتايج حاصل از آن با خريد سلاحهاي پيشرفته به دست نمي آيد ضمن آنكه خريد سلاح علاوه بر تحميل هزينه بر كشور، وابستگي به كشورهاي توليدكننده را نيز به دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه در پدافند غيرعامل همهِ سازمانها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي و بويژه مردم نقش حياتي دارند لذا فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در زمينه به‌كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه‌ي تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل، رعايت طبقه‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل و ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اين قبيل تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه جامعه به آن نياز دارد، بسيار ضروري است. و بخش عمده اي از وظيفهِ كميتهِ دائمي پدافند غيرعامل نيز بايد به توسعهِ امر آموزش و بالا بردن آگاهي عمومي نسبت به اهميت پدافند غيرعامل اختصاص يابد. ‌ناگفته نماند كه اگرچه بنا به اصل مخفيكاري، افشاي تمامي اقداماتي كه جهت مقابله با تهديدات دشمن صورت مي گيرد ضرورت ندارد، ليكن در بسياري از موارد لازم است كه اقتدار كشور در زمينه هاي دفاعي به عنوان يكي از عوامل بازدارندگي به نمايش گذاشته شود تا برداشت نادرست دشمن از قدرت دفاعي كشور زمينه ساز تهديد و مزاحمت نگردد.
موسوي زاده