سلامت مردم، بازيچهِ اغراض سياسي

اگرچه گفته مي شود كه بدليل اهميّت تأمين سلامت مردم، تمام خطّ توليد مواد غذائي، از مزرعه تا مصرف تحت نظر است، امّا قرائن و شواهد محكمي وجود دارد كه رها بودن بخشي از مهمترين و حسّاسترين مراحل چرخه توليد و مصرف اين مواد را ثابت مي كند و يكي از اين شواهد هشدارهاي گاه بگاه و اعلام اسامي محصولات و مواد غذائي ناسالم موجود در بازار مصرف است، كه البته در حدّ خود قابل تقدير است، امّا از آنجا كه معلوم مي شود نظارت در مبدا‡ توليد نابسامان است و امكان ورود مواد خوراكي مضر به بازار مصرف وجود دارد، موجي از نگراني و اضطراب دائمي در جامعه بوجود مي آورد و لذا همه خود را موظّف مي دانند كه اين اخبار را دراسرع وقت به عزيزان خود برسانند تا آنان را از فاجعه اي احتمالي نجات دهند و بهمين جهت نيز يكي از موضوعات جذّاب و پرتكرار در شبكه هاي اجتماعي بحث و اطلاع رساني اقلام غذائي ناسالم است كه در حقيقت تلاشي خودجوش و غريزي براي جبران خلا‡ نظارتي و نابساماني در توليد و توزيع مواد غذائي است.
بدتر از اين آشفتگي ها در نظارت بر توليد مواد غذائي، حمايت متوليان و يا ناظرين مربوطه از توليد و توزيع موادي است كه محققين بر ناسالم و يا حداقل مشكوك بودن آنها مهر تأييد زده اند و مصرف آنها در برخي كشورها ممنوع يا محدود شده است.
كه مصداق بارز آن را در ميزگرد برپا شده در يكي از برنامه هاي تلويزيوني، احتمالاً بسياري از عزيزان مشاهده كردند. در اين ميزگرد كه ظاهراً به مناسبت تأكيد لايحهِ برنامه ششم توسعه بر گسترش توليد محصولات تراريخته، برگزار شده بود و تني چند از مسئولين دستگاههاي متولي تأمين و نظارت بر سلامت مواد غذائي و متخصصين و پژوهشگران ژنتيك و زيست فنّاوري حضور داشتند، در حاليكه متخصصين و پژوهشگران حاضر در ميزگرد، با آمار و ارقام و اسناد معتبر و دلايل علمي، مصرف محصولات تراريخته را به دليل دستكاري در ژنتيك آنها، خطرناك اعلام مي كردند، متوليان دولتي كه خود يا دستگاه متبوعشان مسئوليت مستقيم ايمني مواد غذائي كشور را به عهده دارند، بر حمايت بي چون و چراي خود از ورود اين نوع مواد غذائي اصرار داشتند و در تضمين سلامت محصولات تراريخته وارداتي تنها اظهارات وارد كننده و ذي نفع را كافي مي دانستند.
وقتي اظهارات بي وجه اين مسئولين در تضمين سلامت محصولات تراريخته، در كنار اظهار نظرهاي ضدونقيض وزير بهداشت به عنوان اصلي ترين مسئول سلامت مواد غذائي در كشور قرار داده شود كه در ابتدا خود باني پالم هراسي بود و مردم را نسبت به خطرات اين روغن هشدار مي داد و امروز به دلايل سياسي سعي در القاء بي خطر بودن آن دارد مردم حق دارند كه نسبت به مسئولان بهداشتي و هر نوع توصيهِ بهداشتي آنان شك كرده و برطرف شدن سريع كابوس حضور آنها را از اين مسئوليتهاي حسّاس آرزو كنند.
موسوي زاده