اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز

اهدای اعضای یک طلبه حوزه علمیه که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار جان دوباره بخشید.طلبه ۲۳ ساله سیاوش بیاره روز چهار شنبه دچار مرگ مغزی شد و امروز اعضای بدن برای پیوند به اهواز انتقال داده شد گفتی است قلب ایشان برای پیوند به تهران ارسال شد.