تفكّر بسيجي، كليد حل مشكلات

امسال هفتهِ بسيج از ۳۰ آبان، همزمان با اربعين سالار شهيدان عليه السلام، آغاز شده است تا بار ديگر ياد و خاطره بسيج و بسيجيان با عطر جانبخش ياد عاشورائيان در هم آميخته و فضاي كشور را عطرآگين تر كند.
اوّلين روز هفتهِ بسيج نيز” بسيج، پژواك نداي زينب سلام ا…عليها” نام گرفته است تا تأكيدي دوباره بر خاستگاه كربلائي بسيج و مأموريت زينبي بسيجيان باشد. اين هفته و مراسمهائي كه در آن برگزار مي شود فرصتي ارزنده است براي معرّفي و درك تفكّر بسيجي و گسترش اين تفكّر در سطوح مختلف جامعه، تا همانگونه كه اين تفكّر انقلاب را در برابر طوفان سهمگين حوادث و توطئه هاي دشمنان بيمه كرده، تعالي كشور را به سوي قله هاي پيشرفت و رستگاري نيز تضمين و تسريع نمايد. ‌
شجره طبيهِ بسيج، ريشه در تاريخ اسلام و قلمرو انديشه نبوي و علوي دارد و مطالعهِ فرهنگ بسيج در شرايط عاشورائي و اربعيني اين واقعيت را ملموس تر مي كند. اين پديدهِ بي بديل تاريخ اسلام، پس از آنكه به بركت آگاهي و دورانديشي هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مجدداً احيا گرديد با حضور دائم در صحنه،هر زمان كه ضرورت اقتضا كرده، فراتر از گروهها احزاب، تشكّل هاي صنفي و مانند آن، وارد ميدان عمل شده و در دفاع از اسلام و ارزش ها و حفاظت از انقلاب و نظام بهترين نقش را ايفا كرده است. حضور در صحنه دفاع مقدس و مقابله پيروزمندانه با استكبار جهاني و عوامل مزدور منطقه ايش، كه با تمام قوا براي نابودي انقلاب اسلامي به ميدان آمده بودند، مقابله با توطئه براندازي ۱۸ تير ۱۳۷۸ كه توسط دشنمان طراحي و با عامليت برخي دولتمردان درون نظام به اجرا درآمد، فرونشاندن آتش فتنه خطرناك و براندازانهِ ۸۸ كه برنامه ريزي آن به وسيله دشمنان انقلاب و اجراي آن با عوامل فريب خورده داخلي بود، نمونه هائي از اقدامات افتخارآفرين بسيج براي مقابله با توطئه ها و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملّت ايران بوده است. ‌
مطالعه در موفقيت هاي مكرر و چشم گير ملت ايران در زمينه هاي سياسي اجتماعي، علمي، نظامي، هنري، ورزشي و مانند آن نشان مي دهد كه بطور كلّي آنچه اين موفقيت ها را موجب شده و نيز آنچه تداوم اين موفقيتها و تحقّق آرمانهاي انقلاب عاشورائي ايران را تضمين مي كند حضور بسيجيان و توسعهِ فرهنگ و تفكّر بسيجي است، فرهنگي كه اصول و پايه هاي آن بر خلوص بندگي، خدمت في سبيل ا…، دوري از گناه، حق مداري، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، ولايت پذيري، دلسوزي براي مستضعفان، تهذيب نفس و مانند آن استوار است. همچنانكه بيداري اسلامي و قيام هاي مردمي بر عليه استكبار و سرسپردگان آن در جهان و مقاومت جانانه بسيجيان عالم اسلام در برابر تهاجم همه جانبهِ يزيديان زمان كارآمدي اين فرهنگ را بخوبي نشان داده است و همين موضوع نيز عامل اصلي خشم استكبار و عوامل آن نسبت به بسيج و فرهنگ بسيجي است.
‌موسوي زاده