خيمه‌شب‌بازي انتخاباتي در امريكا

۸ سال بازي با مهرهِ سياه در صفحهِ شطرنج سياسي امريكا به پايان خود نزديك مي شود و از مدّتي قبل خيمه شب بازي براي تعيين نوكر جديد زرسالاران و صهيونيستها آغاز شده و با همهِ فضاحت اين نمايش و تنفري كه از اين فريبكاري بر جامعه امريكا حاكم است رسانه هاي استكباري مي كوشند تا با شگردهاي اغواگرانه اين خيمه شب بازي را به صدر اخبار جهان منتقل كنند و ضمن تحريك و فريب مردم امريكا براي شركت در اين انتخابات فرمايشي مشروعيتي براي آن دست و پا كنند. ‌
آنچه در انتخابات رياست جمهوري امريكا، از زمان حضور استعمارگرانهِ اين كشور در جهان تا كنون، مشاهده شده، اين است كه كسي مي تواند كليد كاخ سفيد را بدست آورد كه آمادگي خود را براي هر نوع ظلم و جنايت و زير پا گذاردن تمامي اصول و قواعد انساني و بي‌توجهي به موازين بين‌المللي در زمينه حفظ حقوق و كرامت انسان‌ها و استقلال ملت‌ها به اربابان اصلي نظام حاكم نشان داده و از آن مهم‌تر در سرسپردگي و اطاعت محض از صهيونيست‌ها جاي ترديد باقي نگذاشته باشد. و اين نكته اي است كه مردم امريكا هم آن را و نيز ناتواني خود را در تغيير آن دريافته و هر از گاهي در قيامهائي چون قيام ۹۹ درصدي بر عليه وال استريت به آن معترض شده اند.
تحليلگران امريكائي نيز معتقدند كه:” انتخابات آمريكا انتخابات واقعي نيست و بيشتر نوعي همه پرسي درباره نظام بسيار فاسدي است كه دائماً به افزايش ثروت ثروتمندان و بانكها و گسترش جنگها كمك مي كند. در چنين نظامي، صاحبان پول و سرمايه و شركتهاي بزرگ تكليف نود و هشت تا نود و نه درصد آراء را مشخص مي كنند. بنابراين هيچ فرقي نمي كند كه به چه كسي راي داده شود زيرا نهايتاً به نظامي فاسد راي داده شده، نظام فاسدي كه سالهاست بر آمريكا حاكم است و هيچ شانسي براي حزب ديگر يا مخالفان اين نظام وجود ندارد و اساسا به نامزدهاي حزبي جز دموكرات و جمهوريخواه اجازه داده نمي شود تا براي انتخابات مبارزه كنند و به دليل قرار داشتن رسانه هاي اصلي در دست دو حزب عمده، صداي مخالفان و ديگر احزاب هيچگاه به گوش مردم نمي رسد.”
اكنون مردم دنيا و بسياري از مردم امريكا، خصوصا بيش از نيمي از واجدين شرايطي كه معمولا در انتخابات رياست جمهوري امريكا شركت نمي كنند، به خوبي مي دانند كه هيچ فرقي بين دو نامزد رياست جمهوري از نظر وابستگي به زرسالاران و صهيونيستها وجود ندارد و با توجّه به شيوهِ متفاوت برگزاري انتخابات، در هر حال كسي به اين سمت منصوب خواهد شد كه بر انجام سياستهاي ضدبشري حاكمان اصلي امريكا متعهدتر و تواناتر تشخيص داده شده باشد ولو همچون دو نامزد فعلي مظهر فساد اخلاقي و مالي سياستمداران امريكائي باشد و اكثريت راي‌دهندگان او را نخواهند.

موسوي زاده