روز دفاع از ارزشهاي انساني

امروز ۱۳ آبان روز مبارزه با استكبار جهاني است. روزي كه دانشجويان هوشيار پيرو خط امام با تسخير لانهِ جاسوسي امريكا و افشاي مأموريت خيانتكارانهِ اين جاسوسخانه بخشي از چهرهِ كريه سردمدار استكبار جهاني را آشكار كردند و زمينه اي فراهم كردند تا بازار مبارزه با استكبار و به تعبير مقام معظّم رهبري؛ دفاع از ارزشهاي انساني، رونق گيرد و مردم جهان عزم خود را براي رهائي جهان از اين كابوس استكبار كه امروز در قالب امريكاي جنايتكار تجلّي كرده نشان دهند. ‌
زادگاه استكبار و استعمار جديد اروپاست و اگرچه خوي استكباري در بعضي از كشورهاي اين قاره هنوز موج مي زند، اما تكامل! اين روحيه ضدبشري را بايد در ايالات متحده مشاهده كرد. چرا كه وقتي قدرت طلبي اروپائيها جهان را به كام مرگ كشاند و در دو جنگي كه اين دولتها به راه انداختند نزديك صدميليون نفر از مردم جهان نابود شدند، دولت امريكا فرصت را براي سلطه بر جهان فراهم ديد و با كمك موسسه‌هاي مالي بين‌المللي، در قالب جهاني‌سازي و به وسيله غولهاي اقتصادي، از طريق سرمايه‌گذاري و دخالت در اقتصاد كشورها، سيطره اقتصادي خود را بر جهان گسترش داد، و با تهديد و تحريك و ايجاد آشوب و جنگ‌افروزي، بازار اسلحه توليد كرد تا به بهاي نابودي، فقر و رنج ملتها به رونق اقتصادي دست يابد. ‌
شيطان برگ با دسيسه‌چيني و فتنه‌انگيزي در كشورهاي جهان حكومتهاي مستقل را سرنگون و نيروهاي ضدمردمي وابسته به خود را تقويت مي كند و براي پيشبرد مقاصد سوء سياسي خود به هر عمل غيراخلاقي و غيرانساني دست مي زند. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد حتي موسسات و بنيادهاي علمي و فرهنگي و خيريه اي و كمك‌رسان امريكا كه از سال ۱۹۴۵ تاكنون در بسياري از كشورهاي جهان فعاليت داشته اند، جز در جهت تخريب اخلاقي، هويت‌زدائي، دزديدن منابع انساني و ميراث فرهنگي، جاسوسي و توسعهِ فرهنگ سلطه‌پذيري و كشف راههاي جديد سلطه‌گري عمل نكرده اند. روحيه استكباري چنان در ذات اين حكومت شيطاني سرشته است، كه حتي عواملي همچون مقاومت و ابراز تنفر گسترده ملتها و نهادهاي مردمي، شكستهاي نظامي و بحرانهاي اقتصادي هم تاكنون نتوانسته است اين سرشت شيطاني را تغيير دهد؛ لذا ملل آزاده عالم و در راس آنها ملت سرافراز و هوشيار ايران، هيچگاه از مبارزه عملي، زباني و قلبي با اين جرثومه فساد و ناامني دست نخواهند كشيد و آمادگي مستمر خود را براي مقابله با استكبار به شيوه‌هاي گوناگون و در فرصتهاي مناسب ابراز مي كنند و حضور گسترده و مقتدرانه ملت ايران خصوصا جوانان در صحنه استكبارستيزي و اعلام انزجار نسبت به سردمدار استكبار جهاني در سيزدهم آبان، كه سالروز سخنراني امام خميني رحمت ا…عليه بر عليه كاپيتولاسيون در سال ۴۳ و سالروز كشتار دانش آموزان انقلابي توسط رژيم شاه در سال ۱۳۵۷ نيز هست، يكي از مهمترين نمادهاي اين آمادگي و از نشانه هاي بارز آشتي ناپذيري ملّت ايران با سلطه و استكبار است.
موسوي زاده