رويش شهيد فهميده ها

در حاليكه سعي مي شود شهيد فهميده ها از كتب درسي حذف گردند و با بزك شيطان بزرگ، روحيهِ استكبار ستيزي در جوانان و نوجوانان بفراموشي سپرده شود امّا راهپيمائي ۱۳ آبان، روز مبارزه با امريكا، و حضور پرشور و آگاهانهِ دانشجويان و دانش آموزان در اين راهپيمائي به جهانيان نشان داد كه انقلاب ايران همچنان مي بالد و رويش شهيد فهميده ها روز به روز رو به افزايش است و تلاش شيفتگان شيطان بزرگ كه حفظ قدرت خود را در پذيرش سلطهِ كدخدا و قبول ذلّت در برابر ابرقدرتهاي پوشالي جستجو مي كنند، در برابر امواج خروشان و خودجوش ملّت ضدّاستكبار ايران اسلامي نخواهد توانست اهداف ذلّت پذيرانهِ آنها را پيش ببرد.
شور و اشتياق ويژهِ مردم در راهپيمائي روز مبارزه با استكبار امسال، كه با توجّه به انعقاد برجام با مصداق اتم استكبار يعني امريكا، گمان مي رفت همچون آب رفتن فعاليتهاي هسته اي، از شدت و وسعت كمتري برخوردار باشد، حاوي دو پيام بود؛ ‌
پيامي براي امريكائيان تا بدانند كه اگر بفرض توانسته اند با حيله گريهاي سياسي كلاه چند ديپلمات ايراني را بردارند و در مقابل نابودي بخش اعظم دستاوردهاي هسته اي، از دادن امتياز چشمگير به ايران خودداري كنند، امّا مردم هوشيار ايران كه همچنان آموزشهاي امام راحل بزرگوار و مقام معظّم رهبري را آويزهِ گوش خود دارند، هيچگاه عمق دشمني و خباثت شيطان بزرگ را فراموش نخواهند كرد و با هيچ ترفندي روحيهِ ضداستكباري خود را تغيير نخواهند داد. ‌
پيام ديگر راهپيمايان براي پشيمان شده ها و از نفس افتاده ها و بزك كنندگان شيطان بزرگ و مروجان اسلام امريكائي بود كه با سوءاستفاده از فرصت ها مي كوشند تا با گره زدن مصنوعي منافع ملّي به سازش با امريكا، استحالهِ انقلاب و نابودي عزّت برخاسته از ماهيت ضدّاستكباري ملّت ايران را از بين برند. پيام راهپيمايان روز مبارزه با استكبار به سازشكاران و ذلّت پذيران اين بود كه تلاش امريكا و ايادي داخليش براي ايجاد تفرقه بين مردم، مخدوش كردن ذهنيت آنها و محدود نشان دادن عوامل خشم ايرانيان از امريكا به موضوعاتي ساده و قابل حل بي‌فايده بوده و مردم ايران با حافظه تاريخي قوي خود همچنان ظلم‌هاي اين ابر‌قدرت را از زمان اشغال ايران در جنگ جهاني دوم تا امروز بخاطر سپرده است و از دهها توطئه اي كه هر روز برعليه ايران اسلامي و ساير ملل مظلوم در حال اجرا دارد بخوبي مطلع است و هيچ گروهي تحت هر عنوان نخواهد توانست اين ملت هوشيار را بفريبد و از مبارزه با شيطان بزرگ منصرف نمايد. وجود نمونه‌هائي از جنايات روزانه و رو به گسترش امريكا در سوريه عراق، افغانستان، فلسطين، يمن، پاكستان و بسياري از مناطق دور و نزديك جهان نيز اين باور مردم ايران و ساير ملت‌هاي آزاده جهان را، كه امريكا به عنوان شاخص ترين چهرهِ استكبار، هيچ‌گاه مورد اعتماد نخواهد بود، تقويت مي‌نمايد.

موسوي زاده