سفارتخانه هاي غربي، لانهِ جاسوسي و بستر نفوذ

وقتي دانشجويان پيرو خطّ امام، سفارت امريكا در تهران را تصرّف كردند شايد خودشان هم دقيقاً اهميت كاري را كه انجام داده بودند نمي دانستند، امّا وقتي پيام رهبر كبير انقلاب را دريافت كردند كه فرموده بود: <خوب جايي را گرفته‌ايد. آنجا را ول نكنيد> و بعد هم در بيانيه اي آنان را تأييد و كارشان را <انقلابي بزرگتر از انقلاب اوّل> برشمردند اهميت اين اقدام تا حدودي بر همگان روشن شد. اهميت اين اقدام انقلابي وقتي آشكارتر شد كه اين دانشجويان با كوششي شبانه روزي و طاقت فرسا توانستند اسناد محرمانه سفارت را كه ديپلماتهاي امريكائي حين ورود دانشجويان به سفارتخانه در دستگاه هاي كاغذ خرد كن رشته رشته كرده بودند بازسازي كنند و بخشي از اقدامات خائنانهِ اين سفارتخانه عليه ايران و ساير كشورهاي منطقه را، كه با سوءاستفاده از مصونيتهاي سياسي صورت گرفته بود، در معرض ديد همگان قرار دهند. از آن پس بود كه سفارتخانهِ امريكا به حق <لانهِ جاسوسي> نام گرفت و نقاب از چهرهِ بسياري از عوامل و حقوق بگيران داخلي امريكا، از جمله آنهائي كه حتّي بين انقلابيون و در دولت موقّت انقلاب نفوذ كرده بودند برداشته شد. پس از آن بود كه معلوم شد سفارتخانهِ كانادا نيز كه ۶ ديپلمات امريكائي را با گذرنامه كانادائي و جعل ويزاي ديپلماتيك ايران، از كشور خارج كرده ، شعبه اي از جاسوسخانهِ امريكا است و به نوشتهِ رابرت رايت مورخ معروف دانشگاه ترنت، كن تيلور سفير وقت اين كشور خود نيز از جاسوسان رسمي سيا بوده و براساس توافقي سرّي بين امريكا و كانادا تحت پوشش سفير جاسوس امريكا در ايران بوده است.
به اين ترتيب و بر اساس شواهد و قرائن بي شمار ديگري كه در ايران و ساير كشورهاي جهان به دست آمده، معلوم مي شود كه اولاً كشورهاي غربي در سوءاستفاده از مصونيتهاي ديپلماتيك، عليه كشورهاي ميزبان هيچ حد و مرزي نمي شناسند و ثانياً بر اساس توافقهاي سرّي بين خود، در جمع آوري اطلاعات و اقدامات جاسوسي با يكديگر همكاري تنگاتنگ دارند و دقيقاً به همين دليل است كه اين كشورها تحت هر شرايطي مي كوشند تا سفارتخانه هاي خود را در كشورهاي هدف فعّال نگه دارند و با زير بال و پر گرفتن عوامل داخلي خود و حفظ اشراف اطلاعاتي، اهداف خود و همپيمانانشان در اين كشورها را دنبال كنند و نيز به همين دليل است كه سياستمداران امريكائي بارها تأسف خود از تعطيلي سفارتخانه امريكا در ايران را، كه موجب كندي ارتباطشان با رابطين ايراني و كاهش اشراف اطلاعاتي آنها نسبت به ايران شده به زبان آورده اند.
با چنين مأموريتهاي خائنانه و دو يا چند جانبه اي كه سفارتخانه هاي غربي به عهده دارند و خسارات زيادي كه از اين طريق به كشور وارد كرده اند، جا دارد كه اين جاسوسخانه ها بيش از پيش تحت نظر قرارگيرند و نسبت به سوابق ديپلماتهاي اعزامي به آنها حسّاسيت بيشتري نشان داده شود. ‌
موسوي زاده