سفر رئيس جمهور و انتظار مردم

استان خوزستان امروز در انتظار رئيس جمهور است كه گويا براي افتتاح چند طرح نفتي و عمراني به اين استان مي آيد. امّا با توجّه به تجارب مردم خوزستان از سفرهاي بي نتيجه و كم نتيجهِ دولتمردان و بي اعتنائي شبه عمد آنان نسبت به مشكلات اساسي مردم اين استان بعيد است كه در شرايط عادي بابت اين سفر از سوي مردم هيجاني خودجوش نشان داده شود.
در اوّلين سفر استاني رئيس جمهور به خوزستان كه بيشتر بنظر مي رسيد براي دلجوئي از نمايندگان و مردم استان در اولويت سفرهاي استاني قرار گرفته، اين توقّع بجا ايجاد شده بود كه براي حل مشكلات زمين مانده و رفع نگرانيهائي كه مقامات استان از حلّ و رفع آن عاجزند، توسط دولت تصميماتي اجرائي گرفته شود. در آن زمان گمان مي رفت كه با حضور رئيس جمهور و برخي از وزرا در استان به مشكلاتي چون بيكاري، آلودگي هوا تعطيلي برخي كارخانجات، بلااستفاده ماندن ظرفيتهاي كم نظير كشاورزي، صنعتي و خدماتي استان، آلودگي آب شرب، كمبود امكانات و كاهش كيفيّت در امور بهداشتي نابودي شاهرگ حياتي خوزستان يعني رودخانه كارون و از بين رفتن رونق كشاورزي و صنعت استان، كاهش اعتبارات عمراني خوزستان و مانند آن، رسيدگي خواهد شد و تصميماتي فوري اتخاذ مي شود، كه البته با سخنرانيهاي پرشور رئيس جمهور و وعده هاي متعدّد ايشان اين گمان تقويت نيز شد و پس از اين سفر مردم بيصبرانه در انتظار تحقق وعده هاي رئيس جمهور نشستند، امّا وقتي اوّلين وعده ايشان در مورد تأمين يك هفته اي آب شرب سالم براي شهر اهواز محقّق نشد ترديد در انجام ساير وعده ها نيز آغاز شد، به ويژه اينكه قبلاً نيز صابون خلف وعده دولت در مورد جلوگيري از انتقال آب كارون و توقف طرح تونل بهشت آباد به تن مردم خوزستان و نمايندگان آنها در مجلس خورده بود. ‌
اگر با همهِ تمهيداتي كه معمولاً در اين سفرها تدارك ديده مي شود، باز هم سفر امروز شخص اوّل قوهِ مجريّه نتواند شور و هيجان واقعي ايجاد كند دولتمردان بدانند حداقل انتظار مردم اين است كه آقاي روحاني در اين سفر كه احتمالاً آخرين سفر ايشان در كسوت رياست دولت يازدهم است بجاي پرداختن به مسائل حاشيه اي، به مردم پاسخ دهند كه در مورد مشكلات مطرح شده در سال ۹۲ ، يعني مشكل بيكاري، ريزگردها و ساير آلاينده هاي هوا، انتقال آب كارون، لايروبي رود اروند تكميل طرح توسعهِ كشاورزي استان، مسألهِ سد گتوند، تأمين آب شرب سالم براي مردم راه اندازي مجدّد كارخانجات تعطيل شده استان و دهها وعدهِ ديگري كه در اين فاصله به مردم خوزستان داده شده، چه اقداماتي صورت گرفته و نيز بهتر است كه در مورد موج مهاجرت مردم از استان سابقاً مهاجرپذير خوزستان و علّت اين مهاجرتها كه نسبتي نزديك با اين مشكلات دارد، از مقامات مورد اعتماد استان پرسش شود. ‌
موسوي زاده