فرصت بودجه از دست نرود!

وقتي از تقديم بموقع بودجهِ عمومي كشور به مجلس صحبت مي شود معني آن اين است كه طبق قانون، لايحهِ بودجه در هيئت دولت به تصويب رسيده و نيمهِ اوّل آذر به مجلس ارائه مي گردد. حال با توجّه به اعلام آمادگي دولت در اين مورد بايد از مسئولان استانها پرسيد كه آيا به وظايف خود در تأمين نيازهاي بودجه اي استان عمل كرده اند؟ و آيا در جهت پيشگيري از تنظيم برنامه اي بر مبناي چانه زني و نفوذ، كه تقسيم ناعادلانهِ اعتبارات و توسعهِ ناهماهنگ مناطق را موجب مي شود اقدامي صورت گرفته است؟ و اين سوآلات و مانند آن از اين جهت اهميت دارد كه دمل چركين تنشهاي بين منطقه اي در كشور، كه گاهي سرباز كرده و وحدت و سلامت رواني مردم را تهديد مي كند، اگرچه در ظاهر از بعضي زياده خواهي هاي متنفّذين مناطق باصطلاح نورچشمي و نيز بي تدبيري هاي مسئولين در حل و فصل موضوعات مورد مناقشه ناشي مي شود، امّا بيش و پيش از آن به اصرار تصميم سازان و تصميم گيران كشور بر ادامه اجراي نظام برنامه ريزي سليقه اي و قابل چانه زني، و نبود برنامه آمايش سرزمين يعني برنامه اي منطقي و جامع در بكارگيري حداكثري ظرفيتهاي سرزميني براي پيشرفت متوازن كشور مربوط است. بطور مثال در موضوع انتقال بيرويه آب از سرشاخه هاي كارون به كوير اگرچه فشار متنفّذين اين استانها بر دولت و مجلس و نفوذ پذيري تصميم گيرندگان و متولّيان امور آب كشور و بي تفاوتي نمايندگان و مقامات استان، در پيشبرد چنين اقدام خسارتباري بي تأثير نيست ليكن عدم وجود برنامه اي جهت سازماندهي امكانات و ظرفيتهاي كشور بمنظور استفاده از مزيّتهاي مناطق گوناگون و تأمين حداكثري منافع ملّي را بايد عامل و زمينه ساز اصلي چنين تصميمات نابخردانه اي به حساب آورد كه ضمن ضايع كردن مزيّتهاي منطقه اي و لطمه زدن به منافع ملّي، با ايجاد تنش بين مردم مناطق گوناگون، مهمترين وجه اقتدار كشور، يعني وحدت ملّي را نيز به مخاطره مي اندازد.
از آنجا كه مناطق مختلف كشور به لحاظ ظرفيت و استعداد با يكديگر متفاوت و بعضاً مكملند، لذا برنامه ريزي بايد بنوعي صورت گيرد كه بهره برداري از امكانات و مزيّتهاي هر منطقه در بالاترين حدّ ممكن صورت گرفته و در نتيجه تأمين منافع ملّي به حداكثر برسد، و طبيعي است كه با چنين برنامه ريزي فرصت چانه زني و اعمال فشار از متنفّذين گرفته شده، راههاي انحراف برنامه ها و بروز پديده توسعه نامتوازن بسته مي شود. در آستانهِ تصويب لايحهِ بودجه سال ۹۶ در دولت و ارائهِ آن به مجلس بايد هم مسئولين اجرائي استان ها و هم نمايندگان مجلس دست در دست هم نهند تا اگر قرار باشد طرحي اساسي اجرا شود بودجه آن بصورت شفّاف تأمين گردد و اگر لازم است نسبت به توقف طرحهاي تبعيض آميز نيز اقدامي صورت گيرد در همين مرحله جلو تصويب بودجهِ آنها گرفته شود كه فردا خيلي دير است. ‌
موسوي زاده