پايان خيمه شب بازي امريكائي

بالاخره خيمه شب بازي امريكائي به پايان رسيد و از بين دو مفسد معرفي شده توسط نظام امريكا، در يك فريبكاري بزرگ، فردي كه مورد نظر اربابان پشت پرده بود از صندوقهاي را‡ي سر درآورد.
جالب است كه همهِ نظرسنجي ها و نظرسازيها و باصطلاح صاحب نظران تا آخرين لحظه بر پيروزي هيلاري كلينتون، كه به عنوان نامزد مطلوب نظام امريكا جا انداخته شده بود، تأكيد داشتند و رسانه هاي غربي بالاتفاق خطرناك بودن ترامپ را براي اين نظام تبليغ مي كردند تا مردم درماندهِ امريكا را كه سالها است از حكومت حاكمان پشت پرده به تنگ آمده و تنها راه برون رفت از اين تنگنا و نجات از اين نظام فاسد را انتخاب رئيس جمهوري تحول خواه گمان كرده اند، به سمت ترامپ برانند. و اين ترفند كارگر افتاد تا مردم امريكا، كه از هيچيك از اعتراضات خود به نظام حاكم و قيامهاي صورت گرفته براي تغيير در اين نظام نتيجه اي نگرفته اند، بازهم به دام بيفتند و همچون ۸ سال قبل كه فريب شعار تغيير اوباماي سياه پوست را خوردند، اين بار هم پاي صندوقهاي را‡ي بيايند و درست به همان كسي را‡ي دهند كه در شرايط فعلي مطلوب اربابان پشت پرده است.
و ديديم كه ترامپ پر قيل و قال و تهاجمي و مدعي سيفون كشي و اصلاح نظام سياسي، در نطق پس از پيروزي در انتخابات چه مؤدّب شده بود و از پرت و پلاگوئي دوران تبليغات انتخاباتي در سخنانش اثري نبود و اگرچه ممكن است تا مدتي كوتاه به بعضي از وعده هاي خود در مورد ايجاد تحوّل در نظام سياسي فاسد امريكا، كه مطلوب مردم بود، در حد حرف و شعار نيز پاي بندي نشان دهد ليكن پيش بيني مي شود كه بمحض ورود به واشينگتن و استقرار در كاخ سفيد نيز نه تنها سيفون كشي نخواهد كرد و تغييري در سياستهاي ضدّبشري هيئت حاكمه امريكا بوجود نخواهد آورد، بلكه بنا به وظيفه اي كه به عهده دارد، بر دامنه جنگ افروزيهاي امريكا در جهان بمنظور سودرساني بيشتر به سرمايه داران و صاحبان صنايع اسلحه سازي، خواهد افزود.و براي دلجوئي از صهيونيستها، همانند ساير روِساي جمهور منخب امريكا، به نشست با لابي رژيم صهيونيستي در امريكا اولويت خواهد داد و در اولين فرصت به سرزمينهاي اشغالي فلسطين سفر كرده و عرقچين صهيونيستي به سر خواهد گذاشت.
در مورد اثرات نتايج انتخابات امريكا بر كشورمان اين بار نيز پيروزي يا شكست هر يك از دو حزب جمهوري خواه و دموكراتمي توانست براي ما يكسان باشد، ليكن از آنجا كه دولت يازدهم با امضاء برجام زمينهِ تأثير پذيري ايران را از تحوّلات امريكا بوجود آورده است، با پيروزي ترامپ جمهوريخواه كه حزب متبوعش از مخالفان سرسخت برجام است قاعدتاً بايد علاوه بر زيانهائي كه تا كنون از ناحيهِ مذاكره كنندگان و موافقين امريكائي برجام بركشور وارد شده منتظر اقدامات خصمانهِ بيشتري از سوي مخالفين برجام كه بزودي كاخ سفيد را اشغال مي كنند، باشيم. ‌
موسوي زاده ‌