تلاش مذبوحانهِ غرب براي رهائي از باتلاق سوريه

تروريستهاي وهّابي در سوريه به پايان عمر خود نزديك شده اند و لذا امريكا و اقمارشهر روز طرحي جديد براي رهائي تروريستها از مخمصه اي كه در آن گرفتار آمده اند به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه مي دهند، امّا روسيه و چين با عبرت گيري از عهده شكني ها و خيانتكاري غربيان در قضايائي مانند حمله به افغانستان و عراق و ليبي و مانند آن، در مواجهه با پيشنهاداتي كه براي حل بحران سوريه به شوراي امنيت مي شود بسيار محتاطانه عمل مي كنند و تا كنون از تصويب هرگونه قطعنامه اي در اين شورا كه منافع غرب و تروريستهاي تكفيري را تأمين كند جلوگيري كرده اند. ‌
بنظر مي رسد پس از شكستهاي مكرّر و خواركننده مستكبران غربي و صهيونستها در منطقه خاورميانه و كشورهاي اسلامي و سرنگوني پياپي ديكتاتورهاي وابسته و بروز بحرانهاي اقتصادي و شورشهاي اجتماعي فلج كننده در غرب، نظام تصميم سازي و تصميم گيري در اين كشورها چنان دچار سرگشتگي شد كه با مصرف عجولانه باقيمانده سرمايه خود در منطقه كوشيد تا لااقل به يك پيروزي كوچكي دست يابد و با زمينه قرار دادن آن، ولو اندكي از افتضاح ببار آمده را پوشانده و اگر بتواند اندكي از خسارتهاي وارده را جبران نمايد. ‌
امريكا با نااميد شدن از مقابله با ملّت ايران كه به الگوي اصلي مقاومت ملتهاي آزاده جهان تبديل شده، تلاش خود را بر ضربه زدن به يكي ديگر از محورهاي مقاومت در منطقه يعني دولت سوريه متمركز كرد و با دست زدن به قماري بزرگ و پرخطر، به خرج مهمترين مهره هاي خود در منطقه مشغول شد.اين دولت با فعّال كردن دولت ظاهراً اسلام گراي تركيه و بهره گيري از كمكهاي مالي عربستان و قطر كوشيد تا با ايجاد هرج و مرج در سوريه بوسيله تروريستهاي آموزش ديده و ساماندهي مخالفان دولت سوريه در تركيه و اردن نسخه ليبي را در اين كشور تقليد كند و با تشكيل شوراي انقلابي و اعلام موجوديت آن در بخشي از سرزمين سوريه مقدمات سرنگوني بشّاراسد را فراهم نموده، با ايجاد نظامي وابسته به غرب هم موفقيّتي در كارنامه خود ثبت كند و هم ضربتي كاري بر مقاومت وارد آورد.
وقتي اين ترفند با همكاري ايران و دفاع دليرانه مردم سوريه از استقلال كشور خود و بالاخره ورود مسئولانهِ روسيه به صحنهِ مقابله با تروريستهاي دست پروردهِ غرب خنثي شد، و استفاده ابزاري از اتحاديه عرب سازمان ملل و ساير نهادهاي بين المللي نيز نتوانست در جهت اهداف امريكا و هم پيمانانش مفيد واقع شود و اينك آخرين نقطهِ اميدشان، يعني شوراي امنيت نيز ناكارآمد از آب درآمده، بنظر مي رسد تلاش خود را بر تحريك شيخهاي بي هويت شوراي همكاري خليج فارس بر عليه ايران متمركز كرده اند تا شايد با منفعل كردن مركز اصلي مقاومت اسلامي يعني ايران اسلامي بنوعي خود را از باتلاق خود ساختهِ سوريه رها سازند. تلاشي كه طبق معمول جز شكست نتيجه اي ندارد.

موسوي زاده