خشم مقدّس نمايندگان ريشهِ تبعيض را مي سوزاند؟

قطع سخنان روحاني در مجلس توسط نمايندگان خوزستان در اعتراض به مصوبهِ محرمانه دولت براي انتقال آب كارون به اصفهان، كه در رسانه هاي مستقل بازتابي وسيع داشت، اگرچه غيرمتعارف و شگفت انگيز مي نمود و به پندار رئيس مجلس رفتاري ناصحيح بود، ليكن بايد انصاف داد كه نمايندگان مستأصل ۵ ميليون مردم محرومي كه با انواع و اقسام بي توجّهي و خلف وعده هاي دولت مواجه بوده و اينك با يك مصوبهِ محرمانه قرار است شاهرگ حياتي شان نيز قطع شود، غير از اينكه به چنين رفتاري دست بزنند، چاره اي نداشته اند.
پيشرفت يكپارچه كشور و آباداني تمام روستاها و شهرهاي ميهن اسلامي، آرزوي قلبي هر ايراني است، امّا توسعه نامتوازن و آباداني بخشي از كشور، به قيمت عقب ماندگي و فدا شدن بخشهاي ديگر نه تنها مورد پذيرش و افتخارآميز نيست، بلكه باعث بروز بدبيني، نااميدي، كدورت و تفرقه بين مردم خواهد شد، كه سمّي مهلك براي تعالي كشور است و اين اتّفاقي است كه متأسفانه در طول سالها، براثر اعمال نفوذ متنفّذين و بي تدبيري تصميم گيران رخ مي داده و دلگيريهاي زيادي را نيز به دنبال داشته است.
نمونه بارز اين توسعه نامتوازن و آباداني نقطه اي، در اصفهان قابل روِيت است. در اين استان عليرغم عدم وجود بسياري از ظرفيتهاي طبيعي لازم، بعضاً با پايمال كردن حقوق ساير مناطق، طرحهائي به اجرا درآمده كه بدليل فقدان توجيه فني و اقتصادي؛ هزينه هاي اجراي آنها سرسام آور، بازدهي شان بسيار كم و بعضاً براي ديگر مناطق و كلّ كشور زيانبار بوده است. طرحهائي كه مي توان گفت تقريباً همه آنها در يك ويژگي اشتراك دارند و آن اعمال نفوذ مقامات استان و بهره برداري آنها از حضور كساني در سطوح تصميم گيري كشور براي تصويب اين گونه طرحها بوده است.
انتقال آب از سرشاخه هاي كارون به اصفهان يكي از اين طرحها است كه از ۶۰ سال قبل آغاز و تاكنون روندي صعودي داشته است و امروز نيز عليرغم برداشت سالانه نزديك به ۲ ميليارد متر مكعب آب از طريق ۳ تونل كوهرنگ و تونل چشمه لنگان و خدنگستان، تحت پوشش ظاهري تأمين آب شرب مردم اصفهان در حال پيگيري است و با اعمال نفوذ و اقدامات مخفيانه اي همچون مصوّبهِ محرمانهِ اخير دولت، بخشهاي ديگري از آب كارون نيز انتقال يابد تا شهر كويري اصفهان همچنان بر داشتن بيشترين سرانهِ فضاي سبز، بزرگترين پارك جنگلي و بزرگترين اكواريوم كشور و مانند اينها بر خود ببالد ولو اينكه اين مسأله به قيمت فلاكت كشاورزاني كه هزاران سال است زندگيشان به حيات كارون گره خورده، تمام گردد.
انتظار مي رود كه نمايندگان شجاع و مردمي خوزستان در دفاع از ۵ ميليون موكّل خود، همچنان پيگير مسأله بوده و تا لغو كامل و رسمي اين مصوبهِ تبعيض آميز و اخذ تعهّد از دولت براي عمل به وعده هاي خود در مورد خوزستان از پاي ننشينند.

موسوي زاده