دانشجو، مظهر دفاع از ارزشها

امروز، ۱۶ آذر و روز دانشجو است، روزي كه يادآور يكي ديگر از صحنه‌هاي درخشان روياروئي جوانان آگاه ميهنمان با عوامل داخلي و خارجي كودتاي انگليسي- امريكائي ۲۸ مرداد، دفاع از استقلال و آزادي كشور و ‌آگاهي‌بخشي نسبت به توطئه‌هاي بيگانگان است. وقتي خلوص و صداقت و شور جوانان به دانش و آگاهي مجهز شود ظرفيتي بوجود مي آيد كه هر مانع را در رسيدن به قله خوبي ها برطرف و هر ناممكن را در ايجاد جامعه اي رستگار ممكن مي سازد. دانشجويان كه پرتحرك‌ترين و پرانگيزه‌ترين اقشار براي ايجاد تحولات مثبت در جامعه خويش بشمار مي روند، حتّي در جوامع غربي و ساير كشورهائي كه حكومتهاي ناصالح، با دستكاري و انحراف در افكار عمومي، مردم را از پرداختن به مسائل اساسي زندگي، از جمله نظام حكومتي بازمي‌دارند، غالباً باني طرح مسائل اساسي جامعه خويش و نماد عدالتخواهي و دفاع از ارزشهاي انساني اند. ‌
جنبش دانشجوئي ايران اگرچه در دامان جريانهاي سياسي و حزبي بوجود آمد، اما به‌دليل زيرساخت فكري و فرهنگي جامعه اي كه در آن رشد يافته، غالبا به دور از گرايشات گروهي و حزبي و حتي صنفي، فريادگر حقوق اساسي جامعه ايراني و پرچمدار مبارزه با كج‌روي‌ها و ناراستي‌ها بوده است. آن بخش از جنبش دانشجوئي در ايران كه توانسته است خود را از دام سياست‌بازان و هجوم فرهنگ بيگانه برهاند با بهره‌گيري از فرهنگ غني اسلام و در بستر انسان‌ساز نظام اسلامي، به عنوان ديده‌باني بيدار و حسّاس، پرچم امر به‌ معروف و نهي ‌از منكر را با صلابت و اقتدار و آگاهي به دوش مي كشد و ذخيره اي ارزشمند جهت اداره جامعه به سوي فلاح و رستگاري است. اما آن بخش از جنبش دانشجويي كه در چنبره سياست‌بازان و مطامع آنها گرفتار آمده و از فرهنگ اسلامي بريده است، عاقبتي ننگ‌آور را پذيرا گشته است. ‌
نبايد ناديده گرفت كه برخي وابستگان سياسي و فكري غرب در داخل و يا خارج دانشگاه‌ها كوشش بسيار كرده‌اند تا با زدودن ماهيت ضداستكباري جنبش دانشجويي، اين جنبش را به مقابله با مردم بكشانند و روز دانشجو را به صحنه تقابل دانشجويان با ارزش‌هاي مورد قبول جامعه تبديل كنند، كه اگرچه در انجام اين مأموريت خائنانه بعضاً به توفيقاتي نيز دست يافته اند، امّا در مواجهه با بصيرت قابل تحسين اكثريت آنان كه با برخورداري از تربيت اسلامي و اعتقاد به باورهاي الهي، از مصونيت بالائي برخوردارند هر بار با شكست روبه‌رو شده و جنبش دانشجوئي با حفظ ماهيت خود، وفاداري‌اش را به آرمان‌هاي ملّت مسلمان ايران نشان داده است و به عنوان يكي از گروه هاي مرجع و مورد اعتماد جامعه، در برهه هاي گوناگون و در روياروئي با رويدادهاي حسّاس و بحرانهاي تحميلي، در انجام وظايف ديني و ميهني موفّق بوده است.
ياد و خاطره شهداي نهضت دانشجوئي را گرامي مي داريم و روز دانشجو را به عموم دانشجويان عزيز تبريك گفته و استواريشان را در مسير آرمانهاي ملّت بزرگوار ايران آرزومنديم.

موسوي زاده