روباه پير، گويا احساس جواني مي كند!

در اقدامي بي سابقه، اواخر هفتهِ گذشته نخست وزير انگليس، در نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس شركت كرد و از لزوم حضور فيزيكي بيشتر انگليس در اين منطقه و همكاري با كشورهاي عضو شورا براي مقابله با ايران سخن گفت. يعني روباه پير استعمار كه پس از سالها سلطه گري در منطقهِ خاورميانه، در سال ۱۳۵۰ از منطقه اخراج شده بود اينك مصمّم شده است كه با ترساندن شيوخ مزدور كشورهاي حاشيهِ جنوبي خليج فارس، جاي پاي دوباره و مستحكمي در اين منطقهِ حسّاس و ثروتمند بدست آورد تا شايد بتواند با اختلاف افكني و جنگ افروزي در منطقه و گرم كردن بازار فروش اسلحه گرفتاريهاي اقتصادي خود را برطرف كند. و همانطور كه ملاحظه مي كنيم نخست وزير جديد روباه پير استعمار مبناي كار خود براي جذب اين شيخكهاي بي هويت بر ايران هراسي قرار داده تا ضمن خيرخواه نشان دادن خود به آنها دشمني عميق اين كشور با ايران اسلامي نيز آشكار شود. ‌
بنظر مي رسد اينك كه از يك طرف اقتصاد كشور انگليس، همچون ساير اقتصادهاي غربي با بحراني چند ساله و لاينحل روبرو شده و با خروج اين كشور از اتحاديه اروپا وارد آمدن ضربات ديگري بر اقتصاد خود را انتظار مي كشد، و از طرف ديگر با احتمال بوجود آمدن خلا‡ حضور استكبار غرب بدليل اعمال سياستهاي خارجي رئيس جمهور منتخب امريكا، امكان غارتگري اقمار امريكا از منطقه در حال محدود شدن است ، روباه پير با توجّه به سوابق طولاني و آشنائي در منطقه و نقش آفريني در پيدايش اين كشورهاي ميكروسكوپي و حكومتهاي آن، فرصت را غنيمت شمرده تا با استفاده از سياست قديمي و بعضاً كارآمد”تفرقه بيانداز و حكومت كن” بار ديگر شانس خود را براي بازگشت جدّي به منطقه و پر كردن خلا‡ احتمالي امريكا و سركيسه كردن شيوخ نادان و حكّام مزدور ذكر شده بيازمايد. و لابد با محاسبات و ارزيابيهائي كه انجام داده، براي اين منظور دشمني با ايران را برگزيده و اين در حالي است كه مدّت زماني از تنبيه اين دولت خبيث خيانتكار توسط ايران نمي گذرد و با سعهِ صدري بيجا ، دوباره امكان اعزام سفير و عادي شدن روابط بين دو كشور فراهم شده است. با اين حال و با توجّه به ترجيح دولت جديد انگليس بر ابراز دشمني خود با ايران و تحريك و ترساندن همسايگان كه طبعاً ناامني و مخاطراتي را مي تواند به دنبال داشته باشد لازم است كه دولت از شيدائي خود در برقراري ارتباط وسيع اقتصادي با انگليس بخصوص در بخش راهبردي نفت، بكاهد و مجلس نيز مجدّداً طرح قطع رابطه با اين دولت خبيث را، كه حضورش در ايران قطعاً زيان آور و بنفع دشمنان امريكائي و صهيونيستي است، بتصويب برساند و در مجموع به گونه اي عمل شود كه هزينهِ مادي و معنوي ناشي از ابراز دشمني روباه پير با ايران و تحريك همسايگان بر عليه كشورمان، اين استعمارگر فرتوت را از كردهِ خود پشيمان كند.

موسوي زاده