سراي افضل تلفيقي از هنر ايراني – اسلامي و كانال سازه هاي زير زميني قلعه سلاسل از بناهاي تاريخي شهرستان شوشتر به شمار مي رود ‌

n3340670-5502145 n3340670-5502146 n3340670-5502148 n3340670-5502151