فرصت نقض مجدّد برجام و انتظار مردم

كمتر از ۲۰ روز پس از تصويب طرح تمديد ده سالهِ تحريم هاي ايران در مجلس نمايندگان امريكا(كنگره)، نمايندگان مجلس سناي اين كشور نيز با را‡ي مثبت همهِ نمايندگان، اين طرح را تصويب كرد تا حتّي خوش بينها و ابلهاني كه گمان مي كنند با عزّت فروشي و قبول ذلّت در برابر اين نظام استكباري، پيشرفت و رونق اقتصادي كشور محقّق خواهد شد، بدانند كه دشمني امريكا با ايران و ساير كشورهاي آزاده جهان، ذاتي است و عقب نشيني در برابر اين دشمن جرّار جز زيان دستاوردي ندارد.
پس از تصويب اين طرح در مجلس سنا، لابد بست نشينان آستان كدخدا اين اميد را به خود و ديگران مي دهند كه رئيس جمهور اوباما اين مصوبه را به دليل مغايرت آن با برجام وتو خواهد كرد، در حاليكه مي دانند كه:اولاً تصميم دوسوم نمايندگان مي تواند وتوي رئيس جمهور را نقض كند و ثانياً كمتر از دو ماه ديگر كه اوباما جاي خود را به ترامپ خواهد داد ترديدي نيست كه دولتمردان جديد امريكا همگام با نمايندگان كنگره و سنا جز سياست ادامهِ تحريمها و نقض برجام را در پيش نخواهند گرفت. در حقيقت بن بست پيش آمده در قضيهِ برجام و اينكه با وجود اجراي كامل تعهدات از سوي ايران، طرف مقابل نه تنها به تعهدات خود پاي بند نيست بلكه به دروغ مدّعي انجام تعهداتي فراتر از برجام است و هيچ مرجعي هم نمي تواند او را ملزم به رعايت مفاد آن كند، از آنجا ناشي مي شود كه دولت براي ثبت افتخار شكستن طلسم مذاكره با امريكا عجله به خرج داد و بدون توجّه به سابقهِ خيانت و كلاه برداري و بد عهدي اين كشور و با ناديده گرفتن راهنمائي ناصحان، توافقتنامه اي پراشكال و تفسير بردار را پذيرفت كه از روز اوّل اجرا، مفاد آن توسط امريكا زيرپا گذاشته شد و البته دولت نيز براي تبرئهِ خود سعي نمود كه بدعهديهاي اين كشور را توجيه كند و همچنان از بازي برد-برد و نتايج درخشان برجام سخن بگويد، نتايجي كه برخلاف وعده هاي اوليه و بقول دولتمردان خودي دست اندركار، نه تنها نتيجه اي متناسب با انتظارات ايجاد شده دربر نداشته است بلكه از قرار معلوم زمينه اي فراهم كرده است تا بگمان دولتمردان امريكائي بدون شليك يك گلوله، ايران تسليم آنها شود.
فرصت نقض مجدّد برجام توسط امريكا را دولت و مجلس و شوراي عالي امنيت ملّي بايد مغتنم بشمارند و به جبران تعجيل خسارت بار پذيرش برجام توسط تيم مذاكره كننده و تصويب شگفت آور آن در مجلس، در صورت تأييد طرح تمديد ده سالهِ تحريمها برعليه ايران توسط رئيس جمهور امريكا، به اقداماتي دست زنند تا اولاً حقوق از دست رفتهِ هسته اي ايران تا حدامكان باز پس گرفته شود و ثانياً فرصت ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ابزار برجام از امريكائيان سلب گردد. ‌

موسوي زاده