محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تنی چند از مقامات کشورهای مختلف به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد

57399854

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تنی چند از مقامات کشورهای مختلف به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.