۱۰۰ روستای گردشگری در خوزستان شناسایی شدند

معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اداره‌كل ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و گردشگري خوزستان، توسعه‌ي گردشگري روستايي را به عنوان اصلي‌ترين هدفگذاري اين اداره كل برشمرد و گفت: ۱۰۰ روستاي گردشگري در خوزستان شناسايي شدند.
به گزارش ايسنا خوزستان تبار قريب، با بيان اينكه توسعه‌ي گردشگري روستايي يكي از مهمترين و اصلي‌ترين هدف گذاري‌هاي اين اداره كل است، اظهار كرد: خوزستان ظرفيت بسياري در توسعه‌ي گردشگري روستايي دارد كه در گام نخست ۱۰۰ روستاي هدف گردشگري در استان شناسايي شده‌اند.
وي با اشاره به اهميت‌ توسعه‌ي گردشگري بيان كرد: امروزه گردشگري روستايي، با هدف توسعه‌ي پايدار جوامع محلي در نواحي روستايي، به عنوان ابزاري جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و يكي از مهمترين مشاغل مدرن در مناطق روستايي ارتقاء يافته است.
قريب افزود: با توجه به ويژگي بارز گردشگري روستايي به مثابه يكي از مردمي‌ترين اشكال گردشگري، مي‌توان انتظار داشت كه اين صنعت از يك سو به رشد اقتصادي و تنوع فعاليت‌هاي روستايي و از سوي ديگر با جذب مازاد نيروي انساني، به ايجاد اشتغال و درآمد زايي براي ساكنان روستاها كمك كند و فرصتي براي توسعه همه جانبه قلمداد شود.
معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اداره‌كل ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و گردشگري خوزستان تصريح كرد: روستاها به دليل ويژگي‌ها و ماهيت وجوديشان به طور مستقيم به طبيعت پيرامون خود وابسته و متكي هستند به طوري كه تغييرات در اين بستر مكاني، در گذر زمان شكل مي‌گيرد. همين ويژگي روستا برنامه‌ريزي اكوتوريسم را در چنين محيطي امكان پذير مي‌سازد. ‌
وي با بيان اينكه برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ايجاد امكانات گردشگري در اين روستاها با همكاري استانداري در حال انجام است، افزود: دوره‌هاي توانمندسازي جوامع ملي و دهياران در برنامه‌هاي اين اداره‌كل قرار دارد.