تقسيم شاديها در هفتهِ احسان و نيكوكاري

چهاردهم اسفند ماه، سالروز تأسيس كميته امداد امام خميني رحمت ا…عليه <روز احسان و نيكوكاري> و سرآغاز هفته اي پرشور و نشاط به اين نام است، هفته اي كه مردم ايران مي كوشند تا با استفاده از فرصتي كه كميته و ساير نهادها ي همكار با آن فراهم مي كنند، عشق خود به همنوع و تمايل خود به انجام تكاليف ديني در خدمت به نيازمندان را متجلّي ساخته و با شريك كردن محرومان در شادي خود، سال نو را آغاز كنند.  ‌

حمايت از محرومين و رفع نياز آنان يكي از مهمترين وظايف يك جامعه اسلامي است و در آموزه‌هاي ديني احسان يعني نيكي كردن بدون چشمداشت، مهمترين جزء ايمان، محبوب‌ترين عبادت و تجارتي بسيار پرسود با خداوند و بهترين شيوه اداي شكر نعمات بيكران الهي بشمار مي آيد، امّا همين وظيفهِ بنيادي و عبادت ارزشمند نيز جز با برپائي حكومت ديني و نظام اسلامي عملي نمي‌گردد، همچنان‌كه در حكومت‌هاي گذشته و در نظام‌هاي غيراسلامي موجود هيچ‌گاه عزمي راسخ و صادقانه براي اين كار وجود نداشته است.

اگرچه صدور فرمان تاسيس رسمي كميته امداد توسط رهبر كبير انقلاب اسلامي در اوّلين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براي عملياتي شدن اجراي اين وظيفه مهم و عملي شدن اين سنّت الهي صورت گرفت، امّا آن بزرگوار از آغاز قيام در اوّلين سالهاي دههِ چهل  اهتمام خود را به اين مهم نشان دادند و در همان سالها با دادن مأموريت به بعضي از انقلابيون براي رسيدگي به خانواده هاي زندانيان سياسي و مبارزان راه آزادي چنين تشكّلي را بوجود آوردند و همين نهاد، در دوران انقلاب و راه افتادن اعتصابات سراسري و اشتغال مستمرّ مردم به تظاهرات برعليه رژيم شاه، پشتوانهِ خوبي براي رفع برخي تنگناهاي معيشتي هموطنان بود و به هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي نيز، ياريگر حادثه ديدگان مي شد.

كميته امداد كه علاوه بر پرداخت كمك‌هزينه زندگي به خانواده‌هاي نيازمند و سالمندان روستائي و مانند آن با تاسيس واحدهاي خدماتي همچون داروخانه‌ها درمانگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مؤسسات توليدي و خدماتي، خدمات عمومي نيز ارائه مي دهد و با جلب مشاركتهاي مردمي به ايجاد كار، تامين جهيزيه، پرداخت وام‌هاي ازدواج، تحصيلي  درماني، مسكن، جبران خسارات ناشي از عوامل طبيعي و غيرطبيعي، كمك به خانواده برخي سربازان، فراهم كردن زمينه اشتغال و خودكفايي خانواده‌هاي تحت پوشش، كمك به آسيب‌ديدگان از حوادث غيرمترقبه در داخل و خارج كشور و مانند آن نيز مي پردازد، از طريق برگزاري جشن نيكوكاري، جشن عاطفه‌ها جمع‌آوري كمك‌هاي نقدي مردم و سازمان‌ها جمع‌آوري زكوات، اجراي طرح‌هاي اكرام و اطعام، احسان دانش‌آموزان و احسان كشاورزان و ايجاد فضاي معنوي در كشور و راه‌اندازي جرياني پرشور از ايثار و فداكاري در جامعه بسترهائي فراهم مي كند كه همهِ مردم از خرد و كلان بتوانند در اين تجارت پرسود با پروردگار سرمايه گذاري كنند و با شاد كردن دل محرومان رضايت پروردگار را بدست آورند.  ‌

روز احسان و نيكوكاري را گرامي مي داريم و هموطنان عزيز را به مشاركت فعّال و مؤثر در اين همايش ملّي دعوت مي كنيم.

 

موسوي زاده