رهبر حقيقي نهضت ملّي نفت ايران

۲۳ اسفندماه، سالروز وفات آيت ا…سيد ابوالقاسم كاشاني است، بزرگمردي از رهبران نهضت اسلامي ملّت ايران كه در شكل گيري و پيروزي نهضت ملّي و ضد استعماري نفت نقش اوّل را به عهده داشت امّا به دليل خيانت سياستمداران مزدور وقت نتوانست به تثبيت پيروزي نهضت خود و نجات كامل كشور عزيزمان از چنگال استعمارگران غربي توفيق يابد.  ‌

آيت ا…كاشاني از علماي برجسته تهران بود كه تحصيلات خود را در نجف بپايان برده و به درجهِ عالي اجتهاد نائل شده بود. اين عالم بزرگوار در جريان جنگ دوم جهاني و اشغال بعضي شهرهاي عراق توسط دولت استعمارگر انگليس بنمايندگي از علماي بزرگ و با همراهي عشاير عراق، به مقابله با نيروهاي اشغالگر، و پس از اشغال عراق و صدور فرمان دستگيري او به ايران آمد و در تهران به تربيت طلاب علوم ديني و ارشاد مردم پرداخت.

با اشغال ايران توسط متفقين در جريان جنگ جهاني دوم، ايشان مجدداً تحت تعقيب نيروهاي انگليس قرار گرفت و عليرغم انتخاب به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس چهاردهم، اشغالگران ايران با اعتبارنامه او مخالفت كردند. حضور وي در مجلس پس پايان جنگ، آغاز ورود جدّي نمايندگان مردمي به موضوع ملّي شدن صنعت نفت و خلع يد انگليس از اين صنعت بود، موضوع سرنوشت سازي كه توسط ايشان در بين مردم نيز مطرح شد و موجب گرديد تا با پشتوانهِ مردمي، اين نهضت ضدّاستعماري اوج گرفته و به پيروزي برسد. قبل از پيروزي نهضت و در حاليكه دولتهاي سرسپردهِ وقت به كارشكني در نهضت ملّي شدن نفت و تلاش براي قانوني كردن حضور غارتگرانهِ دول استعماري در ايران و سلطهِ آنان بر صنعت نفت بودند، بازهم اين بزرگوار بود كه با تهديد شاه و حمله به دربار و دولتهاي وقت و هدايت مردم در مخالفت با آن تصميمات ضدّملي توانست تمام توطئه هاي دولت استعمارگر انگليس و مزدوران داخلي اش را خنثي كند. با اينهمه، دولت به اصطلاح ملّي كه براثر پشتيبانيهاي او شكل گرفته بود به خدمات و هدايتهاي او و نيز  هشدار دلسوزانه در مورد كودتاي انگليسي-امريكائي مرداد ۱۳۳۲ وقعي ننهاد تا اين كودتا پيروز شد و شاه اخراج شده از ايران دوباره به سلطنت بازگشت و امريكا به عنوان وارث تازه نفس استعمار انگيس به مدّت ۲۵ سال بر همهِ شئون كشور مسلّط گرديد.   ‌

طبيعي بود كه پس از به قدرت رسيدن دوبارهِ شاه و تحكيم قدرت امريكا در ايران، آيت ا…كاشاني به عنوان رهبر يگانهِ نهضت ملّي مورد بي مهري و هتك قرار گيرد و كوشش شود كه نقش او در اين نهضت مخدوش گردد، امّا تأسفبارتر آنكه پس از پيروزي انقلاب و آشكارشدن جايگاه ويژه و واقعي ايشان در نهضت ملّت ايران و نقش بي بديلي كه در شكل گيري و تقويت دولت ملّي داشته اند، هنوز كساني پيدا مي شوند كه با وجود داشتن ظاهري اسلامي و انقلابي، بدليل سرسپردگي فكري به غرب و به گروههاي سياسي غربگرا و بدون سند و مدرك مي كوشند تا چهرهِ اين عالم مبارز را مخدوش كنند.  ‌

موسوي زاده