قواي سه‌گانه مي‌توانند اثرات سازنده‌اي را در اجرايي‌شدن شعار سال داشته باشند

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت: استفاده مسئولان از كالاي ايراني در حمايت مردم از كالاهاي توليد داخل تاثيرگذار است ولي مهمتر از اين مسئله تصميم و اراده مسئولين در تحقق شعار سال است.اسدا… قره‌خاني در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با تاثير استفاده مسئولان از كالاي ايراني بر حمايت مردم از كالاي ايراني گفت: ما بايد در اين خصوص تصميماتي را در بحث قانونگذاري داشته باشيم و آنها را اجرايي كنيم. سياست حمايت از كالاي ايراني بايد در مجلس نيز اجرا شود. قوانيني نيز در رابطه با استفاده از حداكثر توان ظرفيت داخل به منظور حمايت از توليدكنندگان وجود دارد اما متاسفانه عليرغم اين قوانين ما در مقام اجرا شاهد اجرايي شدن آنها نيستيم.وي در ادامه گفت: ما امروز بايد آسيب‌شناسي انجام دهيم و ببينيم مشكل اين قوانين در كجاست كه عده‌اي از آن سوءاستفاده مي كنند. در بخش نظارتي نيز بايد بر قوانيني كه وضع مي شود حتي بر آيين‌نامه‌هايي كه تحت عنوان تصميمات دولت مطرح مي شود، نظارت داشته باشيم.

نماينده مردم علي‌آباد كتول در مجلس گفت: دولتمردان مجلس و قوه قضائيه همگي مي توانند اثرات عميق و سازنده‌اي را در اجرايي شدن شعار سال با استفاده از كالاي ايراني و تشويق ديگران به استفاده از كالاي ايراني و همچنين وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها داشته باشند.

قره‌خاني در پايان گفت: من نيز كالايي كه مصرف مي كنم اغلب ساخت داخل است اما اجناسي مانند تلويزيون و موبايل ساخت داخل كشور وجود ندارد و عمدتا خارجي هستند. لذا در اين موارد كه اجتناب ناپذير هستند از كالاي خارجي استفاده مي كنم. اما در موارد ديگر به منظور حمايت از توليدكنندگان داخل از كالاي ايراني استفاده مي كنم.