هدف اصلي امريكا از حملهِ ايذائي به سوريه

صبح روز گذشته سه كشور امريكا و انگليس و فرانسه، كه اتفاقاً هرسه از اعضاي اصلي شوراي امنيت سازمان ملل به حساب مي آيند، در اقدامي شرورانه به كشور سوريه حمله كرده و با زيرپا گذاشتن تمامي موازين اخلاقي و انساني و قوانين و مقرّرات بين المللي به نقض حاكميت كشوري مستقل و عضو سازمان ملل پرداختند تا يكبار ديگر نشان دهند كه حقوق بشر و معاهدات بين المللي براي اين كشورها جز ابزاري براي سركوب ديگر كشورها نيست و سياستمداران غربي خود را مجاز مي دانند كه هر وقت منافعشان ايجاب كند به هر اقدام جنايتكارانه اي در هر نقطهِ جهان دست بزنند.

اين بار نيز اين كشورهاي بظاهر متمدّن و مدعي حقوق بشر، با متهم كردن دولت قانوني سوريه به حملهِ شيميائي در مناطق تحت اشغال تروريستها و به بهانهِ دفاع از مردم اين كشور و تنبيه دولت آن بخاطر استفاده از سلاح شيميائي به سوريه حمله كردنددر حاليكه نتوانسته بودند هيچ مدركي براي اين ادعاي خود ارائه دهند و پس از آزاد شدن آخرين شهر غوطهِ شرقي دمشق از اشغال تروريستها و آزادي كامل اين منطقهِ مهم و راهبردي، از بيانات مردم اين شهر معلوم شد كه بر اساس سناريوي سازمان جاسوسي انگليس، تروريستهاي باقيمانده در دوما مردم را واداشته اند كه با بازي نقش مجروح شيميائي و تهيهِ فيلمهاي دروغين از آنان براي اربابان غربي خود مدرك جرم تهيه كنند، كه البته اين ترفندها هم نتوانست شوراي امنيت را فريب دهد و مجوزي قانوني براي حمله به سوريه جهت اين كشورهاي فريبكار فراهم آورد.    ‌

ظاهر امر نشان مي دهد كه انگيزهِ واقعي سه كشور امريكا و انگليس و فرانسه از حملهِ روز گذشته به سوريه كه در پي شكست فاحش تروريستهاي مزدور در غوطهِ شرقي دمشق صورت گرفت، همانند موارد مشابه دادن روحيه به تروريستهاي تكفيري و انحراف افكار عمومي از اين شكست بوده و همانطور كه از قبل پيش بيني شده بود، اقدام اخير كشورهاي شرور غربي عليرغم تبليغات و سروصداي زيادي كه به راه انداختند نمي توانست و نتوانست ضربهِ چشم گيري به سوريه وارد كرده و در بازسازي روحي تروريستهاي شكست خورده مؤثّر واقع شود  امّا اهداف مهمتر كشورهاي غربي و بخصوص امريكا كه مي كوشد براي سلطه بر خاورميانه و حفظ موجوديت رژيم اشغالگر قدسبهر قيمت حضور خود را در خاورميانه تثبيت كند اين است كه با اين حركتهاي ايذائي سهمي براي خود در روند سياسي بحران سوريه دست و پا كند و با جلب نظر ايران و روسيه به عنوان عضوي مؤثّر، به مذاكرات حل بحران سوريه وارد شده تا شايد بتواند بخشي از آنچه را كه طي شش سال گذشته در ميدانهاي نبرد و اقدامات تروريستي نتوانسته است به دست آورد، با اين ترفند نصيب خود كند. خيال باطلي كه با وجود حضور هوشيارانه و مقتدرانهِ ايران در صحنه و پيروزيهاي چشمگير مقاومت به هيچ وجه تعبير نخواهد شد. ان شاءا… .  

 

 

موسوي زاده