فرصت رهائی از دام برجام!

بالاخره پس از اجرای یک نمایشنامۀ فریبکارانه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور نامتوازن امریکا به عنوان بازیگر نقش اوّل و سران دست نشاندۀ سه کشور اروپائی در نقش پلیس خوب و مدافعین برجام، سه شنبه شب، ترامپ خروج امریکا را از برجام اعلام کرد تا امریکا که در طول اجرای برجام جز کارشکنی و نقض عهد و افزایش تحریمها برعلیه ایران اقدامی انجام نداده، بتواند بدون دغدغۀ تعهداتِ برجامی، بیش از پیش به دشمنی با کشورمان بپردازد و ایران که با انجام همۀ تعهدات برجامی، تقریباً تمام دستاوردهای هسته ای خود را نابود کرده، با فریب اروپائیانی که در هماهنگی با امریکا و برای جلوگیری از خروج ایران از برجام، قرار شده نقش مدافع برجام را بازی کنند، همچنان در برجام نگه داشته شود تا بتوانند با بهره گیری از محدودیتهای زیادی که برجام تحمیل می کند به ضربه زدن بر جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.

رهبر فرزانۀ انقلاب در بیانات دیروز خود در جمع فرهنگیان بار دیگر به ریشۀ اصل دشمنیهای ۴۰ سالّ کشورهای غربی با ایران اسلامی اشاره داشتند، برای ملّت ایران نیز به خوبی آشکار شده است که فعالیتهای هسته ای ایران بهانه بیش برای ابراز دشمنی با ایران نیست و آنچه بواقع این کشورهای استکباری را آزار می دهد، طرحی است که جمهوری اسلامی ایران با ظهور خود برای رهائی مستضعفان جهان و سرکوب مستکبران ارائه کرده و در طول چهل سال گذشته توانسته است بیداری بسیاری از ملها را موجب شده و ناقوس نابودی اقتدار و سلطۀ جهانخواران را به صدا در آورد. در عین حال فعالیتهای هسته ای و توفیق کشوری مثل ایران که در اوج تحریمها و تهدیدها و دشمنی ابرقدرتهای جهانی توانسته است به چنین علوم پیچیده و پیشرفته ای که زمینه ساز پیشرفت در بسیاری از علوم دیگر و ضامن پیشرفتهای اقتصادی می شود، دست یابد نیز خود موضوعیت دارد و توانست به عنوان نشانه ای از توفیق و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران موجب وحشت و خشم جهانخوارانی شود که بصراحت مخالف دستیابی سایر ملتها به اینگونه علوم پیشرفته اند. لذا در طول ۱۲ سال با اتهام زنی و کشاندن کشورمان به میز مذاکره سعی در محروم کردن ایران از فناوری هسته ای داشتند که با بومی شدن این فناوری به اهداف خود نرسیدند امّا بالاخره با تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و گرفتن امضای مذاکره کنندگان ایرانی توانستند ضربه ای کاری بر توانائی هسته ای ما وارد کرده و بدون آنکه به تعهدات خود بنحو شایسته عمل کنند، با ابزار برجام محدودیتهای زیادی را تحمیل کنند و اینک نیز با با اجرای نمایشنامه اخیر می کوشند تا با تعمیم برجام به سایر عناصر اقتدار ایران به هدف اصلی خود که زدن ضربۀ کاری به نظام اسلامی است دست یابند.

با این تفاصیل امید بستن به کشورهای اروپائی که جزئی لاینفک از اجزای شیطان بزرگ در غارت جهانند، کاملاً بیهوده است و جز بر سیاهۀ خسارات بیشمار ناشی از ماندن در برجام نخواهد افزود.  

موسوي زاده