فرصت طلائی قهر شغال از باغ برجام

در حالیکه با کنار رفتن امریکا از برجام فرصتی بی نظیر برای رهائی ایران از دام برجام و وابستگی اقتصادی به غرب فراهم شده، باز هم متأسفانه دلواپسان قطع ارتباط با غرب به این خیالند که حال که کدخدا را از دست داده اند، دست به دامان نوچه های اروپائی او شوند تا شاید با جلب حمایت و محبّت این کشورها زیان خروج امریکا را تا اندازه ای جبران کنند. و این در حالی است که کشورهای اروپائی خصوصاً سه کشور مورد نظر، به عنوان خاستگاه اصلی استعمار و استکبار، در طول تاریخ معاصر نماد تجاوز، غارتگری، بد عهدی، خشونت، خیانت، ظلم و انواع بی اخلاقیهای انسانی و اخلاقی بوده اند و شیطان بزرگ را با اینهمه جرم و جنایتی که در جهان انجام می دهد باید ساخته و پرداخته همین کشورهای اروپائی و مهاجرین این کشورها دانست.

وزیرخارجۀ دولت مکّار انگلیس بدون پرده پوشی گفته است که برجام دستبندی است که ما به ایران زده ایم و اوباما رئیس جمهور سابق امریکا نیز روح برجام را فروپاشی نظام اسلامی ایران تعریف کرده است، بنابراین بفرض اینکه بنا به دیدگاه خوش بینانۀ و یا فریبکارانۀ بعضی افراد، این سه کشور اروپائی، ماندن در برجام را با وجود خروج امریکا همراه با شرایط ایران بپذیرند تنها به این خاطر است که همانطور که تا کنون عمل شده، برجام عمدتاً جز به ضرر ایران و به نفع کشورهای غربی نبوده و این کشورها همچنان امیدوارند که با نگهداشتن ایران در برجام، ولو با دادن مشوّقهای بی ارزش، از این فرصت برای بهره برداری از مزایای آن و حفظ رابطۀ بسیار سودآور اقتصادی با ایران و استمرار محدودیتهای بیشمار و ویران کننده ای که برجام به دست و پای ایران بسته، استفاده کنند و البته اگر بتوانند، براساس تقسیم کار صورت گرفته و به نیابت از شیطان بزرگ، با افزودن پیوستها و یا انعقاد معاهدات جدید و تحمیل برجامهای دیگر بر ایران، منویات امریکا را برای نابودی عناصر اقتدار ملّی دنبال کنند و راه را برای سیطرۀ آسان بر ایران اسلامی که هدف ۴۰ سالۀ غرب است هموار سازند.

به این ترتیب امید بستن به اروپائی ها برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران در برجام، به خصوص در حالی که عامل اصلی دشمنی با ایران خود را از قیودات این معاهدۀ رها کرده، امیدی واهی است و جز اتلاف وقت ملّت ایران و وارد آوردن خسارات بیشتر به کشور حاصلی نخواهد داشت و این واقعیتی است که تقریباً تمام ملل جهان که هریک به نوعی زخم خورده تجاوزات و غارتگریها و خیانتها و بد عهدیهای استعمارگران اروپائی در ۴۰۰ سال اخیرند با تمام وجود دریافته اند و ملّت ایران که با انقلاب شکوهمند خود ریشۀ این استعمارگران و ایادی داخلیشان را از کشور بر کنده است بطریق اولی بر این نکته واقف است و حاضر به گزیده شدن چندباره از سوراخ فریب این دغلکاران نیست.

موسوی زاده