چارچوبي براي تضمين منافع ايران در مذاكرات هسته اي

بيش از ۱۰۰ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان "قانوني شدن شروط رهبري براي مذاكره با اروپائي ها" تهيه كرده اند تا برمبناي آن دولت و تيم مذاكره كنندهِ هسته اي ملزم شوند در مذاكره با اروپائيان در مورد سرنوشت برجام، شروط رهبر دورانديش انقلاب را در رعايت كنند. اين طرح كه بنا به نقل يكي از نمايندگان، امضا كنندگان آن رو به افزايش است مادهِ واحده اي است كه دولت را مكلّف مي كند تا در ادامهِ مذاكره با ساير اعضاي باقيمانده در گروه ۱+۵ تضمينهاي قطعي و خدشه ناپذيري براي تأمين منافع ايران اخذ كند كه در رهنمودهاي رهبري در ديدار اخير با مسئولان نظام مطرح گرديده است.

اگرچه با تركيب اكثريتي وكيل الدوله ها در مجلس و با توجّه به سوابق عملكردي مجلس در سرعت تصويب لوايح پرابهام دولت و اهمال در بررسي و تصويب طرحهاي آرماني همچون مبارزه با فساد و رسيدگي به اموال نامشروع مديران و مانند آن، شايد نتوان به تصويب اين طرح و يا سالم ماندن آن تا انتها، چندان اميدوار بود، و اگرچه با توجّه به سوءسابقهِ دراز مدت اروپائيان در ايران بويژه در جريان مذاكرات هسته اي و قطعي بودن همدستي آنان با امريكا براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران، هيچ توجيه عقلي براي ادامهِ مذاكره با آنان پس از خروج شيطان بزرگ از برجام وجود ندارد،   ليكن در صورتيكه اين طرح با همين محتوا به سرعت تصويب و بصورت قانوني و بموقع به دولت ابلاغ گردد و دولت نيز حقيقتاً خود را مكلّف به اجراي آن بداند اميد مي رود كه كشورمان براي هزارمين بار  از سوراخ كشورهاي غربي، كه براي نابودي نظام اسلامي دست در دست هم داده اند، گزيده نشود و همانند آنچه در برجام رخ داد و نتيجه اش را ديديم خطوط قرمز نظام بنفع امريكا و غربيها پايمال نگردد.    ‌

در بند ۱ مادهِ واحدهِ پيشنهادي دولت مكلّف شده است كه از سه دولت اروپائي بخواهد كه قطعنامه اي عليه نقض پيمان بين المللي برجام توسط امريكا  در شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر كنند و اين درخواست كه در حقيقت از وظايف اين كشورها براي مقابله با قانون شكني و زيرپا گذاشتن مقرّرات بين المللي توسط كشورها است انتظاري كوچك از كشورهائي است كه ادعاي دفاعشان از حقوق بشر و حفظ نظم در جهان گوش فلك را كر كرده است. اگر دولت بجاي سرگرم شدن به لفّاظي و وقت كشي هاي دول اروپائي و اميدبستن به وعده هاي اين كشورها، تنها همين بند از طرح را حتّي قبل از تصويب در مجلس و به عنوان مطالبهِ رهبري نظام و تضمين صداقت اروپائيان، به جدّ از آنها  در خواست كند آشكار مي شود كه حتّي بصورت ظاهر نيز حاضر به همراهي با ايران و مقابله با امريكا نخواهند بود و لذا نمي توان به گرفتن هيچ تضميني از اين كشورها براي تأمين منافع ايران نيز اميد بست.  |

موسوی زاده