باز شدن بن بست هسته اي!

اينكه مسائل كشور اين چنين به موضوع برجام گره خورده است تنها يك دليل دارد و آن اينكه در تبليغات انتخاباتي دور اول رياست جمهوري و پس از پيروزي در انتخابات و انتقال مسئوليت مذاكرات هسته اي از شوراي امنيت ملّي به دستگاه سياست خارجي، آقاي روحاني حل تمام مشكلات كشور را به توفيق در مذاكره با دول غربي موكول دانست و با تيمي به اين مذاكرات وارد شد كه گمان مي رفت سرتيم آن با توجّه به سابقهِ طولاني زندگي در امريكا و داشتن تخصّص و تجربهِ سياسي بتواند مذاكرات را به نفع كشورمان به نتيجه برساند و عليرغم تأكيد تمامي دلسوزان صاحب نظر بر لزوم عدم اعتماد به طرفهاي غربي مذاكره كننده كه در دشمني آنها با ايران اسلامي كمترين ترديدي وجود ندارد، تيم مذاكره كننده با خوش بيني هرچه تمام تر وارد اين عرصه شد و  از طرف ايران تعهداتي را پذيرفت كه بسياري از دستاوردهاي هسته اي را كه برگ برندهِ ايران در مذاكرات بود از بين برد و با نقض عهد طرفهاي غربي نه تنها حاصل چنداني، بخصوص در مورد لغو تحريمهاي ظالمانه و غيرقانوني امريكا كه مسأله اصلي ايران در مذاكرات بود، بدست نيامد، بلكه چنان محدوديتي براي ايران بوجود آورد كه هم راه را براي شكايت موثر دولت از بدعهدي‌هاي غربيان بست و هم موانعي براي خروج دولت از اين معاهدهِ فراهم كرد، بطوريكه با وجود خسارتهاي بيشمار وارد شده به توانائي‌هاي هسته اي صلح آميز ايران و عقب گردهاي بوجود آمده در اين زمينه و با وجود بدعهديهاي صورت گرفته توسط دول غربي و زيانهاي آتي تن دادن به اين معاهده، دولت توان خروج آبرومندانه از آن را در خود نمي بيند و با اميد بستن به وعده هاي اروپائيان براي ماندن در برجام، هنوز به دفع الوقت در تعيين تكليف كشور با اين مسألهِ مهم مشغول است و اين در حالي است كه نقش فريبكارانهِ اروپائيان و تباني آنها با امريكائيان در اين مورد بركسي پوشيده نيست.

آري برجامي كه قرار بود حلّال مشكلات كشور شود، خود به چنان معضل لاينحلي تبديل شد كه تقريباً همهِ مسائل كشور را تحت الشعاع قرار داد و با خروج امريكا و تهديدات اين كشور بدعهد و قانون شكن و نيز ترفندي كه اروپائيها براي معطل كردن و بازي دادن ايران تا به نتيجه رسيدن تهديدات امريكائيها، شروع كرده بودند، راهي جز اين باقي نماند كه رهبر فرزانه انقلاب با شكستن بن بست خودساختهِ دولت، كشور را از اين وضعيت نجات داده و بار ديگر ظرفيت ايران را در مواجهه با دسيسه هاي دشمنان نشان دهند.

لذا ايشان با استفاده از ظرفيت همان توافقنامهِ معيوب برجام و با صدور فرمان تدارك شرايط و رسيدن به آمادگي لازم براي غني سازي صنعتي در مقياس و اندازهِ ۱۹۰ هزار سو ، كه حداقل نياز كشور است، اين بن بست را شكستند و ظرفيتي فراهم كردند كه در صورت بهره برداري دولت و مجلس از آن جبران بخشي از زيانهاي برجام و نجات كشور از وضعيت پيش آمده عملي خواهد شد. ان شاءا… .

موسوی زاده