بیلدربرگ، دولت نامرئی جهان!؟

بیلدربرگ؛ مرموزترین و مخوفترین سازمان مخفی جهان که بمنظور انسجام گرگان جهانخوار و تأمین منافع آنان بوجود آمده و بسیاری از نظریه پردازان جهان آن را یکی از متنفذترین گروههای مؤثّر بر تحولات سیاسی جهان می دانند، سی و چهارمین اجلاس خود را تحت شدیدترین تدابیر امنیتی در شهر تورین ایتالیا برگزار کرد. این سازمان که در سال ۱۳۳۳ شکل گرفت و هدف اصلی آن برقراری ارتباط و هماهنگی بین دولتهای استکباری برای اتخاد سیاستی واحد در غارت دیگر کشورها و سرکوب ملتها و دولتهای آزادیخواه و مستقل جهان است، یکی از دهها سازمانی است که دولتهای استکباری برای حفظ منافع غارتگرانۀ خود تحت عناوین فریبنده بوجود آورده اند و با تهدید و تطمیع، دیگر کشورهای جهان را نیز وادار به عضویت  و یا پذیرش تصمیمات  آنها کرده تا از این طریق ارادۀ خود را با پوششی بظاهر قانونی و آمرانه به سایر ملّتها تحمیل کنند.

باشگاه یا سازمان بیلدربرگ ۱۳۰ تا ۱۵۰ عضو دارد که اعضاء دائم آن را سیاستمداران کهنه کار، صاحبان بنگاههای اقتصادی بزرگ، صاحبان صنایع نظامی، پادشاهان و اعضاء خاندان سلطنتی غربی تشکیل می دهند و افراد متنفذ و قدرتمندی که حضور آنها می تواند به پیشبرد سیاست استکبار جهانی کمک کند نیز به اجلاس سالانۀ این سازمان دعوت می شوند تا ضمن بررسی مسائل و چالشهای جهانی در جهت تأمین منفعت نظام سرمایه داری و صهیونیسم جهانی تصمیمات لازم اتخاذ شود. اگرچه ظاهراً سعی می شود تا نشست سالانۀ بیلدربرگ به مخفیانه ترین شکل ممکن برگزار شود و از دستورکار و مباحث اجلاس و تصمیمات آن اطلاعی به بیرون نشت نکند، لیکن برای نشان دادن قدرت این سازمان و  مخوف جلوه دادن آن، معمولاً بعضی تصمیمات اجلاس سالانه با ترفندهای مختلف نشر داده می شود تا با اطلاع از پشتوانۀ بیلدربرگی برخی حوادث جهان مقاومت مردمی در برابر این حوادث درهم شکسته شود.

گفته شده که در اجلاس سال ۱۳۸۵ بیلدربرگ این گروه در مورد مسائل خاورمیانه، خلع سلاح هسته ای با تأکید بر ایران و کره شمالی، کنار زدن هوگوچاوز و تغییر نظام سیاسی ونزوئلا و مانند آن به تصمیماتی رسیدند و در اجلاس ۱۳۹۰ در مورد سرنگونی حکومت سوریه، ادامۀ حمله به لیبی، حمله امریکا به ایران، تشدید کشتار و کاهش جمعیت جهان، سانسور اینتر نتی و مانند آن تصمیم گیری شد و همچنانکه ملاحظه شد بسیاری از این تصمیمات با همۀ خساراتی که برای مردم جهان داشت بمرحلۀ اجرا گذاشته شد، با اینهمه تجارب این چند دهه نشان می دهد که علیرغم قدرت مخوف این گروه، در جائی که ملّت ها دست به مقاومت بزنند توطئه های این گروه شیطانی خنثی شدنی است، همچنانکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقریباً تمامی تصمیمات این گروه در عرصه هائی که به ملّت مقاوم ایران مربوط بوده و یا جمهوری اسلامی ایران ،حضور داشته کارآئی خود را از دست داده است که تلاش برای قلع و قمع فعالیتهای هسته ای ایران یا سرنگونی حکومت سوریه و حملۀ نظامی به ایران از جملۀ آنها است.     

موسوی زاده