عوامل اصلی ناکامی در مبارزه با مواد مخدّر

در ۵ تیرماه ۱۳۶۶ کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدّر سندی را به امضا رساند که براساس آن دولتها موظف شدند تا با عزمی جدّی به مقابله با پدیدۀ خانمان برانداز مواد مخدّر بپردازند و با اقداماتی هماهنگ، این پدیده شوم را که تهدیدی جدّی برای جامعۀ بشری است، ریشه کن کنند. امّا ۳۱ سال پس از برگزاری این کنفرانس و تعیین روزی به نام روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاف مواد مخدّر به دلیل استفادۀ ابزاری دولتهای سلطه گر غربی از این پدیده بمنظور تضعیف دیگر کشورها و استفادۀ قاچاقچیان از سودهای بادآورده قاچاق مواد مخدّر، نه تنها اجرای مفاد سند مورد اشاره در بسیاری از موارد بطور ناقص به اجرا درآمده بلکه روز به روز بر تولید و تنوّع و رونق بازار این مواد افزوده شده و قاچاقچیان توانسته اند با صرف بخشی از سود بادآورده، دولتمردان و مأموران مبارزه با مواد مخدّر برخی کشورها را با خود همراه کرده و جوانان بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای سلطه گر را به دامان تباه کنندۀ مواد مخدّر بکشانند.

امّا آنچه بخصوص در سالهای اخیر افزایش میزان تولید این مواد و تعداد معتادان در سطح جهان و بویژه در کشورهای مسلمان را موجب شده است، اشغال کشور افغانستان توسط امریکا به بهانۀ نمایش ساختگی ۱۱ سپتامبر است که جهش عجیبی را در کشت خشخاش و تولید تریاک و سایر مواد مخدّر در این کشور بوجود آورده است. با برنامه ريزي غيرمستقيم دولتهای غربی اشغالگر، رشد توليد مواد مخدّر در افغانستان به بیش از ۵۰ برابر زمان قبل از اشغال این کشور رسيده و علاوه بر آن بسیاری از آزمایشگاهها و کارگاههای تولید مواد مخدر به این کشور منتقل شده اند تا افغانستان سهمی ۹۷ درصدی را در تولید مواد مخدر جهان بدست آورد. اقدامي كه با آسانسازي امر توزيع این مواد در كشورهاي اسلامي، هدفي جز گرفتار كردن جوانان مسلمان به مواد مخدّر و از دست رفتن توانائيهاي آنان براي دفاع از منافع امّت اسلامي و مقابله با غارتگران غربي ندارد و طبيعي است كه وجود مرزهاي طولاني كشور ما با افغانستان جوانان ما را بيش از ساير كشورها در معرض اين خطر قرار داده است.

طبق آمار منتشره حداقل حدود ۲ ميليون نفر در کشور معتادند که علاوه بر درگير بودن ميليونها خانواده با اين معتادان، در زمينه بهداشت و درمان و بازپروري و مانند آن نیز هزينه بسيار سنگيني بر كشور تحميل مي شود لذا لازم است كه با اصلاح مقرّرات مبارزه با مواد مخدّر، بكار گيري نيروهاي كارآمدتر در ستاد مبارزه با مواد مخدّر و بالابردن اقتدار اين ستاد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد و معالجۀ معتادان کارآمدتر شود وبا افشاي مداخلات كشورهاي غربي در گسترش و ترانزيت مواد مخدّر، مجامع بين المللي و کشورهای آسیب دیده به مقابله با عاملین اصلی گسترش مواد مخدّر ترغیب گردند.

موسوی زاده