لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم

عده اي از نمايندگان اصولگرا در جلسه علني روزيكشنبه مجلس شوراي اسلامي با در دست داشتن دست نوشته هايي مانع بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (FATF)در مجلس شدند كه در نتيجه  مصوب شد براي مدت دو ماه مسكوت بماند.