تو كه نوشم نئي نيشم چرائي؟

چند هفته قبل، در اوج گرفتاري مردم خرمشهر و آبادان به مصيبت بي آبي و شوري آب شرب كه به همراه مصائبي چون ريزگردها و مانند آن زندگي را بر مردم تلخ كرده بود، به همّت دانشجويان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير تهران، براي عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست كشور بليطي تهيه و طي نامه اي از او درخواست شد با استفاده از اين بليط وي.آي.پي. به خوزستان رفته، به داد مردم گرفتار نابساماني هاي زيست محيطي برسد كه البته ايشان اين درخواست را اجابت نكرد و اعلام كرد كه نمي تواند براي سفر به خوزستان برنامه هاي خود را تغيير دهد. وي در جلسه اي با دانشجويان، عامل شوري آب كارون در جنوب استان را آب گيري سد گتوند عنوان كرد و اشتباه مديريت آب را در اين مورد و مواردي چون ريزگردها موثر دانست.

در واكنش به بخش اخير اظهارات كلانتري در مورد علت اصلي شوري آب كارون، محمد حاج رسوليها، مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفته است كه شوري آب خرمشهر و آبادان هيچ ارتباطي به آب رهاشده از سد گتوند ندارد و خروجي اين سد با EC‌ 600 ميكروموس كيفيتي بسيار مطلوب دارد. اظهارات ضد و نقيض اين دو مدير در مورد سد گتوند و كيفيت آب رها شده از آن مي تواند بار ديگر اين نگراني را در مردم بوجود آورد كه بالاخره تكليف استان و بخصوص رودخانه كارون با سد گتوند چه مي شود و آب رها شده از اين سد چه سرنوشتي را براي مردم وابسته به اين رودخانه رقم خواهد زد. اين در حالي است كه مديران و كارشناسان اجرائي طرح، بارها از پشتوانه مطالعاتي همه جانبه جهت تعيين محل احداث سد سخن گفته اند و نظر مشاوره اي و كارشناسي شركتهاي دانماركي و انگيسي و صاحب نظران ايراني و خارجي در مورد بي اثر بودن توده هاي نمكي بر كيفيت آب را يادآوري كرده اند. امّا تقابل بين مسئولين و اظهارات ضد و نقيض آنان در اين مورد، هميشه موجب سردرگمي مردم بوده و پشتوانه مطالعاتي همه جانبه طرح و نظرات كارشناسي مبني بر بي اثر بودن توده هاي نمكي بر كيفيت آب را در مظان ترديد قرار داده و طبيعي است كه فشار رواني ناشي از تصور غلط بروز آثار زيانبار افزايش شوري آب كارون بار ديگر وحشت عمومي را موجب گردد، زيرا كارون رودخانه اي است كه از هزاران سال پيش با تأمين آب كشاورزي هزاران هكتار از زمينها و آب شرب اكثريت جمعيت استان، زندگي شغلي و حيات بسياري از مردم استان را به خود وابسته كرده و نگراني از بالارفتن شوري آن و تبديل استان به شوره زار براي مردم وحشت آفرين خواهد بود. اينجا است كه بايد عيسي كلانتري را مورد شماتت قرار داد كه نه تنها به وظيفه خود براي حضور در استان عمل نكرده بلكه با اظهار نظري غيركارشناسي بر نگراني مردم افزوده است.

 

موسوی زاده