شورای نگهبان، حافظ اسلامیت نظام

۲۶ تیرماه سالروز تأسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی و احکام اسلامی شناخته شده و لذا نقشی مهم در حفظ اسلامیت نظام دارد و دقیقاً به همین دلیل بیش از همه مورد عداوت دشمنان ایران اسلامی و ضدِّ انقلاب داخلی و خارجی است.

تجربۀ تلخِ انحراف و سرقت انقلاب مشروطیت توسط غربزدگان و روشنفکران مزدور و سرسپرده که در نهایت به ظهور دیکتاتوری رضاخانی و سلطۀ همه جانبۀ انگلیس بر ایران منجر شد، موجب گردید که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در انقلاب اسلامی ایران، تمام توجّهات بر پيش بيني اصولي در قانون اساسي متمركز گردد كه برمبنای آن همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، نهادی قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران بوجود آید تا با نظارت بر دستگاه قانونگذاری کشور مانع انحراف قوانین مصوّب از احکام اسلامی و قانون اساسی شده و با جلوگیری از ورود افراد ناباب به رقابتهاي انتخاباتي و قرار گرفتن این افراد در سمتهای سرنوشت سازی چون نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مانند آن ضعف قدرت مردم در مقابله با انحراف قوا و نيروهاي رسمي دولتي جبران شود. بدين منظور تدوين كنندگان قانون اساسي و خبرگان ملّت، در اصل‌ 91 شورائي‌ را به‌ نام‌ شوراي‌ نگهبان‌ مركب از شش‌ نفر از فقهاي‌ عادل‌ و آگاه‌ به‌ مقتضيات‌ زمان‌ و مسائل‌ روز به انتخاب‌ رهبري‌ و شش‌ نفر حقوقدان‌، در رشته‌ هاي‌ مختلف‌ حقوقي‌، از ميان‌ حقوقدانان‌ مسلمان با معرفي‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه و تأئید مجلس شورای اسلامی پيش بيني كردند تا وظيفهِ خطير پاسداري از اسلام و قانون اساسي را در تدوين قوانين و تضمین سلامت انتخابات به عهده گيرد و مانع هرگونه انحراف در ماهيت اسلامي انقلاب و نفوذ ناصالحان به عرصۀ سرنوشت ساز تصمیم گیری در ادارۀ امور کشور شود.

علیرغم تشابهات شورای نگهبان با نهادهائی چون دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان قانون اساسی و مانند آن در کشورهای دیگر، این نهاد در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و استقلال ویژه ای برخوردار است و بدون اینکه همانند دیگر کشورها تحت تأثیر و یا نفوذ سایر قوا و نهادها قرار گیرد با جدیتی تحسین برانگیز به وظایف خطیر خود بپردازد و اتفاقاً به دلیل این وظایف و جدیتی که شورای نگهبان در طول این سالها در انجام آن داشته و مهمتر از همه به دلیل نقش ارزنده ای که در حفظ ماهیت اسلامی نظام و تصویب قوانین منطبق با موازین اسلامی دارد، این نهاد مقدّس همیشه مورد هجوم ناجوانمردانۀ دشمنان و ضدِّانقلاب داخلی و خارجی بوده و ۳۸ سال پس از راه اندازی آن در جمهوری اسلامی ایران، شدت این خصومت و کینۀ دشمنان نشان از آن دارد که اولاً توانسته است وظایف خطیر خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند و ثانیاً خود به شاخصی ممیزه تبدیل شده که می توان دوستان و دشمنان انقلاب را با میزان تأئید و تکذیب آن شناسائی کرد.

موسوی زاده