مديركل دفتر حمل و نقل عمومي سازمان شهرداري‌ها عنوان كرد: هدايت شهرهاي كوچك به استفاده از دوچرخه

‌مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: بايد شهرهاي كوچك را به سمت پياده‌محوري و استفاده از دوچرخه هدايت كنيم. زيرا اين شهرها نياز بسيار كمتري به توسعه زيرساخت‌هاي‌ مرتبط با حمل و نقل موتوري دارند.مرضيه حصاري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بايستي شهرهاي كوچك در كشور را به سمت پياده‌محوري و استفاده از دوچرخه هدايت كنيم، اظهاركرد: با وجود اينكه بسياري از شهرهاي ايران وسعتي مانند برخي از شهرهاي اروپايي دارند كه در آنها دوچرخه مد اصلي حمل و نقل است؛ اما متاسفانه اين شهرهاي كشور نيز به دنبال اين هستند كه مترو يا تراموا داشته باشند. در حالي كه مي‌توان با توسعه زيرساخت‌هاي پاك در كنار فرهنگ‌ سازي، مردم را تشويق به استفاده از دوچرخه و پياده روي كرد تا ديگر نيازي به استفاده از حمل و نقل موتوري نداشته باشند.

وي ادامه داد: نمي‌توان گفت كه كلانشهرها و خصوصا تهران به سمت‌ مد حمل ونقلي دوچرخه حركت كنند چون آلودگي هاي هوا، آلودگي صوتي، تردد زياد خودرو و مسافت‌هاي طولاني اين امكان را فراهم نمي‌كند كه شهروندان از اين مد حمل و نقلي به عنوان مد جايگزين استفاده‌ كنند.اما اين مد براي شهرهاي كوچك موثر خواهد بود.

مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اضافه كرد: در مطالعاتي كه در زمينه حوزه‌ حمل و نقل كشورهاي پيشرفته و بررسي تعداد شهرهايي كه  سيستم حمل ونقل ريلي دارند انجام شد، اين نتيجه به دست‌آمد كه در كشورهاي پيشرفته هم تنها چند شهرشان مترو داشته و باقي شهرها از مدهاي ديگري استفاده مي‌كنند و ايران جزو معدود كشورهايي است كه ۹ شهر آن قطار شهري دارد.