مدير دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست: بحران آب ايران <قطعي> است

يك كارشناس مديريت منابع آب تاكيد كرد كه بحران آب در ايران با عدد و آمار قابل اثبات است و اين امر قطعي است.

علي مريدي در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي تشخيص بحران آب شاخص‌هاي كمّي وجود دارد، اظهاركرد: در گزارش‌هاي بين‌المللي براي تعريف بحران آب شاخص‌هايي تعيين شده است. در اين ميان دو شاخص اهميت بيشتري دارد؛ يكي سرانه آب است كه طي آن نسبت دو عامل <حجم آب> و <جمعيت> مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اگر عدد به دست آمده از اين كسر زير ۱۲۰۰ باشد يعني وارد تنش آبي شده‌ايم و بحران آب آغاز شده است.

وي با بيان اينكه در شاخص دوم نسبت ميان <ميزان مصرف آب> و <ميزان آب موجود> اندازه‌گيري مي‌شود، اظهار كرد: اگر عدد به دست آمده از اين شاخص بالاي ۴/۰ باشد وارد تنش آبي مي‌شويم و در صورتي كه بالاي ۹/۰ باشد به مرحله بحران آب مي‌رسيم. متاسفانه در بسياري از مناطق كشور ما اين عدد به نزديك <يك> مي رسد.

بحران آب در ايران تاييد شده است

اين كارشناس مديريت منابع آب در مورد نتيجه بررسي اين شاخص‌ها در ايران گفت: با سنجش شاخص سرانه آب همچنين بررسي نسبت ميزان مصرف و آب موجود كشور متوجه مي‌شويم كه ايران وارد مرحله بحران آب شده است چون در كشور ما هيچ كنترلي روي مصرف آب وجود ندارد و خشكي تالاب‌ها و رودخانه‌ها همچنين وقوع گرد و خاك ناشي از از خشكي اين اكوسيستم‌ها بحران آب را در ايران تاييد مي‌كند.

مريدي كه مديريت دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست را هم برعهده دارد، با اشاره به اينكه در شهرهايي مثل مشهد و اصفهان نسبت مصرف آب به ميزان آب موجود از عدد يك هم بيشتر است، تصريح كرد: اين وضعيت به معناي اضافه‌ برداشت از آب‌هاي زيرزميني است كه قطعا منجر به نشست‌هاي شديد زمين و از بين رفتن ذخيره استراتژيك آبي كشور مي‌شود.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه ضمن تفكيك آب‌هاي تجديدپذير و تجديدناپذير گفت: آب‌هاي تجديدپذير از طريق بارش سالانه كشور به دست مي‌آيد كه ۶۵ تا ۷۰ درصد آن تبخير شده است و مابقي در سدها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها جاري و بخشي هم داخل زمين ذخيره مي‌شود. منابع ذخيره آبي طي ساليان طولاني با جمع شدن در آبخوان‌هاي كشور تشكيل مي‌شود و در زمره آب‌هاي تجديدناپذير قرار مي‌گيرد چون در صورت برداشت بيش از حد از اين آب‌هاي زيرزميني نه تنها امكان جبران اين ذخاير از طريق بارش‌هاي كوتاه‌مدت وجود ندارد بلكه منجر به نشست زمين هم مي‌شود.

در فلات مركزي ذخاير آبي استراتژيك مصرف مي‌شود

اين كارشناس مديريت منابع آب در مورد ميزان مصرف آب‌هاي زيرزميني در مناطق مختلف كشور تصريح كرد: واضح است كه در نواحي غرب و شمال غرب كه موقعيتي كوهستاني و بارش‌هاي نسبتا مناسبي دارد بيشتر برداشت‌ها از آب‌هاي سطحي اتفاق مي‌افتد اما در فلات مركزي ايران از جمله استان‌هاي اصفهان، كرمان، يزد، سمنان و خراسان عمده برداشت‌ها از آب‌هاي زيرزميني است.

هشدار نسبت به بحران امنيتي در نتيجه بحران آب

مريدي همچنين با تاكيد بر اين‌كه كشور ما دچار بحران آب است و اين موضوع با اعداد و آمار اثبات مي‌شود، اظهار كرد: اگر روند مصرف آب به شكل كنوني ادامه يابد، بارش‌ها كمتر از وضعيت فعلي شود و ميزان مصرف آب‌هاي زيرزميني بيش از اين باشد، به‌طور قطع بحران آب تبديل به بحران امنيتي مي‌شود. بحران‌هاي امنيتي شامل بحران امنيت غذايي و بحران‌ اجتماعي است. همان طور كه در سال‌هاي اخير شاهد تنش‌هاي اجتماعي در شهرهاي اصفهان و خوزستان بوده‌ايم.