پرهيز مسئولان از مواجهه با مشكلات

درخواست صادقانهِ دانشجويان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير تهران از عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و تهيهِ بليط براي نامبرده نيز نتوانست اين مقام مسئول را از تهران كنده و براي ملاحظه و رسيدگي به مشكلات زيست محيطي متعدّد به استان خوزستان روانه كند.

 ‌طي ساليان دراز شاخصهاي توسعه استان در بسياري از موارد سير نزولي داشته و علي رغم وجود امكانات، سرمايه‌گذاريها و مردماني سختكوش و صبور، اين استان به لحاظ توسعه در رديفهاي آخر استانها رانده شده است و ترديدي نيست كه اين عقب ماندگيها، عمدتاً در ضعف مديريت و بي توجّهي مقامات محلّي و مركزي ريشه داشته است.  در استاني كه نفت و آب آن مي تواند اقتصاد كشور را سامان دهد، نرخ بيكاري و به تبع آن مشكلات اقتصادي، ناامني، اعتياد، فساد و مانند آن بايد بسيار كمتر از اينها باشد.  با سرمايه گذاريهاي كلان انجام شده در بخش صنعت و كشاورزي، در صورتي كه از ظرفيتهاي فراهم شده به خوبي استفاده شود، حل مشكل بيكاري و تأمين رفاه مردم، قابل دسترسي خواهد بود.   مشكلات بهداشت، آموزش و پرورش، راه ها، حمل و نقل، كشاورزي، صنايع، كشت و صنعتها، آب آشاميدني، برق و مانند آن زائيده سياستهاي غلط و سوءمديريتهائي است كه رفع آن عنايت ويژه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران را مي طلبد.  اينهمه مصائب و مشكلات در استاني كه بحق استاني زرخيز و داراي ظرفيتهاي بي نظير و فراوان براي پيشرفت است، هيچ توجيهي جز بي توجّهي مسئولان ندارد، مسئولاني كه بنظر مي رسد تنها به حفظ مقام و موقعيت خود مي انديشند و از آنجا كه نه براساس شايسته سالاري بلكه برمبناي رابطه منصوب شده اند در برابر عملكرد ضعيف و خساراتي كه به كشور و سرمايه هاي اجتماعي  وارد مي كنند خود را به مردم و افكار عمومي پاسخگو نمي دانند.  ‌

بخش عمده اي از مسائل و مشكلاتي كه بخصوص در سالهاي اخير گريبان استان را گرفته و انگيزهِ مهاجرت را در بسياري از نخبگان و غيرنخبگان استان بيدار كرده است، مشكلات زيست محيطي است كه رفع آن از سازمان حفاظت محيط زيست انتظار مي رود، امّا بي تحرّكي مزمن اين سازمان چه در دورهِ گذشته و چه هم اكنون موجب شده است كه هر از چندي حركاتي خودجوش صورت گيرد تا شايد كشاندن مسئولان مركزي اين سازمان به استان زمينه ساز درك مشكلات و اقدام جهت رفع آنان شود و درخواست اخير دانشجويان انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير از رئيس سازمان براي سفر به خوزستان نيز به اين اميد صورت گرفت كه البته با بهانه تراشي و پاسخ منفي اين مقام روبرو شد تا معلوم شود كه براي مقابلهِ جدّي با بزرگترين معضلات استان، يعني مشكلات زيست محيطي همچنان اميد بستن به اين سازمان بيهوده است و همانطور كه اينگونه مسئولان بارها اعتراف كرده اند تا زمان حضور آنان در را‡س اين سازمانها مردم بايد اين مشكلات را تحمّل كنند و براي مقابله با آنها تنها به انتظار وزش باد و ريزش باران و ساير امدادهاي غيبي بنشينند.       ‌

موسوی زاده