کشت برنج در شالیزارهای شهرستان باغملک

هر ساله با آغاز فصل کشت برنج، بیش از ۳ هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان باغملک زیر کشت می‌رود. مهم‌ترین مناطق کشت برنج شهرستان باغملک بخش‌های صیدون و میداوود است که البته در این سال‌ها با کمبود آب مواجه هستند. نوع برنجی که در این شهرستان کشت می‌شود، چمپا محلی و عنبربو است. استان خوزستان پس از استان‌های گیلان و مازنداران با تأمین ۹ درصد برنج کشور سومین استان کشور از نظر تولید بهر ساله با آغاز فصل کشت برنج، بیش از ۳ هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان باغملک زیر کشت می‌رود. مهم‌ترین مناطق کشت برنج شهرستان باغملک بخش‌های صیدون و میداوود است که البته در این سال‌ها با کمبود آب مواجه هستند. نوع برنجی که در این شهرستان کشت می‌شود، چمپا محلی و عنبربو است. استان خوزستان پس از استان‌های گیلان و مازنداران با تأمین ۹ درصد برنج کشور سومین استان کشور از نظر تولید برنج با کیفیت است و شهرستان باغملک سهم بسزایی در تولید برنج استان دارد.رنج با کیفیت است و شهرستان باغملک سهم بسزایی در تولید برنج استان دارد.