گراني كاغذ و تهديد حيات مطبوعات

اشتغال جدّي مطبوعات مستقل به انعكاس مسائل و مشكلات جامعه و تنگناهاي معيشتي مردم، از جمله فريادگري بحران گراني هاي سرسام آور، كمتر فرصتي باقي گذاشته تا از گرفتاري خود در چنبره اين بحران ناله سردهند و از خطراتي كه حيات بسياري از مطبوعات را تهديد مي كند سخن به ميان آورده و از اجحافي كه رانت خواراني كه با ارز دولتي كاغذ وارد كرده و به قيمت ارز آزاد مي فروشند شكوه كنند.  ‌

با توجّه به ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و ضرورت انتقال پيام انقلاب، توسعه رسانه اي از همان ابتدا قابل پيش بيني بود، همچنانكه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب شاهد گسترش چشمگير مطبوعات در دو بعد كمّي و كيفي و تلاشهائي كه جهت تأمين كاغذ مطبوعات صورت مي گرفت، بوده ايم. امّا با وجود امكانات بيشماري كه براي خودكفائي در توليد كالاي راهبردي و بسيار حسّاس كاغذ، بخصوص در جنب كشت و صنعتهاي نيشكر وجود دارد، امروز انبوه مطبوعات ما ضمن ادامهِ وابستگي به كاغذ خارجي، زير بار گراني سرسام آور آن گرفتار آمده اند، طرحهاي توليد كاغذ مسكوت مانده و به مشكلات توليدكنندگان داخلي اين كالاي اساسي چندان اعتنا نمي شود. توليد مختصر كاغذ داخلي نيز بهيچ‌وجه كفاف نياز مطبوعات كشور را نمي دهد و به راه اندازي سريع كارخانجات جديد توليد كاغذ نيز نمي توان چندان اميدوار بود. يعني درست در سرايط حسّاس منطقه اي و جهاني كه حضور پرشور و با نشاط مطبوعات ايران براي در صحنه نگه داشتن مردم و انتقال پيام جمهوري اسلامي ضرورتي حياتي دارد و سخت مورد انتظار است، نتيجهِ عملكرد مسئولين مرتبط و غيرمرتبط با مطبوعات بگونه اي بوده است كه اكثر مطبوعات بويژه آنها كه در تأمين مالي مستقل هستند در بحران مرگ و زندگي بسر مي برند، و اين در حالي است كه همگان از سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در توسعه مطبوعات بخوبي آگاهند و زيانهاي جبران ناپذير ركود و عقب ماندگي مطبوعاتي ايران نيز به ويژه در اين شرايط بركسي پوشيده نيست.

در چنين شرايطي انتطار مي رود كه اولاً متوليان ذيربط با طرح ضربتي تأمين كاغذ ارزان قيمت و افزايش يارانه، اين سرمايه هاي فرهنگي را در گذر از اين مرحله بحراني ياري نموده و مشوّق آنها براي حضور فعال و بانشاط در عرصه اطلاعرساني و دانش افزائي باشند و ثانياً وعده هاي مسئولين در حمايت از مطبوعات و جلوگيري از ريزش آنها تا حصول نتيجه پيگيري شود و ثالثاً نطارت بر بازار واردات و توزيع كاغذ مطبوعات، بخصوص توسط واردكنندگاني كه از ارز دولتي استفاده كرده اند سختگيرانه تر شود و رابعاً در جهت تحقق شعار حمايت از توليد داخلي و خودكفائي، بخصوص در مورد كالائي راهبردي همچون كاغذ، قواي سه گانه با جديت بيشتري وارد صحنه شوند تا بيش از اين شاهد تضييع حقوق اصحاب مطبوعات و ريزش اين ارتش آگاهي بخش كه از اركان مهم پيشرفت فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور است، نباشيم.

موسوی زاده