روز شكست اسطورهِ صهيونيستي

اگرچه در يك توطئهِ سكوت و دروغ، رسانه هاي وابسته به استكبار كوشيدند تا حماسهِ مقاومت ۳۳ روزهِ سال ۱۳۸۵حزب ا…لبنان را در برابر قويترين ارتش خاورميانه ناچيز جلوه دهند، امّا حقيقت پنهان نماند و پس از تلاش امريكا و هم پيمانانش براي گدائي قطعنامه آتش بس از شوراي امنيت و نجات رژيم صهيونيستي از گرداب خود ساخته، جهانيان دانستند كه گروه كوچك ولي با ايمان حزب ا… توانسته است قويترين ارتش خاورميانه را كه از حمايتهاي همه جانبهِ غربيان و مرتجعان عرب منطقه در تهاجم به لبنان برخوردار بوده، شكست دهد و نقطهِ آغاز سقوط اين رژيم اشغالگر و حافظ منافع غرب در خاورميانه را رقم زند.

اگرچه اسارت دو سرباز توسط حزب ا… بهانه اين جنگ اعلام شده بود ليكن به‌تدريج معلوم گرديد كه اين اقدام با برنامه‌ريزي قبلي و همكاري همه‌جانبه كشورهاي غربي و موافقت و حمايت رژيم هاي مرتجع عربستان، مصر و اردن و به منظور نابودي كامل حزب ا… و براي دستيابي به چند هدف صورت گرفته است:

 ‌1- شكست مقاومت و انگيزه هاي آن در منطقه،  ‌

۲- انتقام از حزب ا… لبنان كه در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ ميلادي) فرار مفتضحانه از لبنان را به رژيم صهيونيستي تحميل كرد،

 ‌3- بازگرداندن شكوه و اعتبار از دست رفته ارتش صهيونيستي كه سالها همچون چماقي جهت ترساندن ملت هاي منطقه به كار گرفته شده بود،

۴- فراهم كردن زمينه ايجاد خاورميانه جديد مورد نظر امريكا،

 ‌5- برداشتن يكي از موانع حمله نظامي به ايران و… .

ارتش خونخوار صهيونيستي كه با آمادگي كامل و تداركات وسيع و همراهي كارشناسان نظامي امريكائي به اين جنگ وارد شده بود و در تحقق هدف اصلي خود، يعني نابودي حزب ا…، از آزادي كامل برخوردار بود از انجام هيچ جنايتي در اين جنگ دريغ نكرد و تا زماني كه گمان مي رفت اين ارتش پيروز جنگ است دول غربي و حكومت هاي سرسپرده آنان در منطقه با ناديده گرفتن رنج مردم مظلوم لبنان و افكار عمومي جهان، ضمن حمايت كامل نظامي و سياسي از رژيم متجاوز، مانع طرح موضوع در شوراي امنيت و يا مجامع بين المللي ديگر شدند. اما با آشكار شدن آثار شكست در اين رژيم، استفادهِ ابزاري از شوراي امنيت براي نجات رژيم صهيونيستي آغاز شد و با صدور قطعنامه آتش‌بس جنگ ۳۳ روزه با پيروزي چشمگير حزب ا… به پايان رسيد. آثار و تبعات اين جنگ در منطقه خاورميانه و بر سياست دولت هاي استكباري و مرتجع بسيار عميق بود، پيروزي نيروي مقاومت حزب ا… با شستن گرد حقارت از چهره ملت هاي عرب، بذر مقاومت را در تمامي سرزمين هاي اسلامي پاشيد و از آن زمان تا كنون حزب ا… لبنان به عنوان محبوبترين گروه در بين ملتهاي عرب و مسلمان، الگوي عزت آفرين جوانان شده و در تقويت گروههاي مقاومت فلسطيني و مقابله با تهاجمات ائتلاف غربي-عبري-عربي بر ضدّ ملّتهاي آزادهِ منطقه از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

موسوي زاده