روز پزشكان درد آشنا

اوّل شهريور را روز تولّد ابوعلي سينا گفته اند. دانشمند، فيلسوف و پزشك برجسته ي ايراني كه ۴۵۰تأليف در زمينه هاي گوناگون، از جمله در طب، در كارنامه خود دارد و علم پزشكي جهان مرهون نوآوريهاي او در اين علم است. جهت بزرگداشت اين عالم و طبيب بزرگ، اعلام سياستها و اقدامات در حوزه سلامت، تقديس حرفه پزشكي و تجليل از پزشكان نمونه، اين روز را در تقويم كشورمان روز پزشك نامگذاري كرده اند.

حرفه هايي كه با سلامت و امنيت روحي و جسمي انسانها سروكار دارند، هميشه از شرافت، تقدس و حساسيت ويژه اي برخوردار بوده اند.   در اين ميان اين خصوصيات در حرفه پزشكي تقريبا در طول تاريخ بيش از ساير حرفه ها مشهود و مشهور بوده است.   قصد قربت، نيت خدمت به همنوعان و كمك به دردمندان معمولا از انگيزه هاي اوليه كساني بوده است كه قصد ورود به اين حرفه را داشته اند و به جهت رابطه اي كه پزشكي با سلامت و بعضا با اسرار زندگي مردم پيدا مي كرده، بسياري از بيماران و صاحبان درد نه فقط براي تسكين و درمان دردهاي جسماني خويش، كه در مقام مشاوره و هدايت جوئي در ‌ ديگر ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود به حكيم و طبيب متوسل مي شده اند چرا كه ‌از ديدگاه مردم حكيم و طبيب شخصيتي مبـّرز و برخوردار از دانش فقهي و ‌پزشكي و آراسته به فضائل والاي اخلاقي بوده است. و نيز بهمين جهت از گذشته هاي دور، بحث اخلاق حرفه اي و حاكميت ضوابط معنوي در رابطه بين پزشك و بيمار، در جامعه پزشكي مطرح بوده و به تدوين منشورهائي اخلاقي همچون سوگند نامه بقراط (حدود ۴۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح) و اعلاميه انجمن پزشكان جهاني در سال ۱۹۴۸ (اعلاميه ژنو) منجر مي شده است.   ‌

اما نفي و انكار ارتباط علم و معنويت كه دستپخت دانشمندان نظام استكبار غربي در قرون اخير است، بر حرفه و اخلاق حرفه اي و رابطه پزشك با بيمار مؤثّر بوده است، تا جائي كه در بسياري از جوامع تحت تأثير فرهنگ منفعت طلبانهِ غرب رابطهِ مقدّس طبيب و بيمار به رابطهِ سوداگرانهِ فروشنده و مشتري تغيير يافت و از همانجا فاجعه آغاز گرديد.   حاكميت پول بر رابطه پزشك و بيمار، كه قطعاً مورد رضايت پزشكان متعهّد نيز نمي باشد، هم بر جايگاه والا و مقدّس طبيبان دردآشنا و درمانگر، خدشه جدي وارد مي كند و هم سوء ظن و سوء تفاهمات بسياري را كه در درمان بيمار تاثيرات منفي دارد، موجب مي شود.   قطع رابطه پولي بين پزشك و بيمار به شرط آنكه به تخصص ها، مهارتها و توانائي‌هاي حرفه اي پزشكان بهاي مناسب داده شود، مي تواند به بسياري از مشكلات درماني، كه از بيماران از آن مي نالند، پايان دهد.

روز پزشك را به پزشكان متعهّدي كه همچنان حكيمانه و طبيبانه به مداواي دردمندان مي انديشند و بعضاً با حضور در محروم ترين مناطق كشور و تقبل هزينهِ بيماران محروم ياد حكماي مقدّس كشورمان را در اذهان زنده مي كنند تبريك مي گوئيم.     ‌

 موسوي زاده