مديران جوان انگيزه براي كار و جسارت قبول اشتباهات را دارند

با توجه به عزل و نصب ها چه در سطح وزارتخانه ها به دنبال استيضاح وزرا چه با مصوبه كنار گذاشتن مديران و مقامات بازنشسته در كشور و استان، بديهي است كه بايد نيروهاي تازه نفسي جايگزين آنها شود و تازه نفس بودن به معني آن است كه آنها از نظر سني و برخي شاخص ها با قبلي ها تفاوت داشته باشند.

شايد مهمترين شاخص مديران جديد بايد تفاوت سني باشد تا بتوان به كارآيي و توانمندي آنها اميدوار بود، چرا كه مدير جوان قدرت و شهامت ريسك را دارد، نو گرايي را هم دوست دارد، چون داراي انگيزه است و نگران آسيب رسيدن به سالهاي آخر خدمت نيست و تنها هدفش بازنشسته شدن با حقوق مديريتي نمي باشد.

يك وزير يا مدير وقتي سالمند نباشد، آنقدر جسارت و اعتماد به نفس دارد كه سعي كند عملكرد خوبي از خود نشان دهد و اگر نتوانست به اين هدف برسد يا كارش عيب و اشكال داشت، از مردم عذر خواهي كند و داوطلبانه كنار برود.

اخيرا شاهد بوديم كه يك وزير در رسانه ملي ليستي از تخلفاتي را كه در مجموعه اش رخ داده بود به مردم نشان داد اما مسئوليت اين تخلفات را كه فسادآور بوده نپذيرفت چون اگر قبول داشت كه در حوزه كاريش اين همه مفسده وجود داشته كمترين كارش عذرخواهي و دادن استعفا بود كه چنين نكرد و اينكه گناه را به گردن زير مجموعه بياندازد و بخواهد به كارش ادامه دهد، دليلش فقدان جسارت است.

بكار گيري نيروهاي جوان تر و متخصص بايد در استان هم مد نظر باشد و اتفاقا در حال حاضر هم استان نيازمند چنين رويه اي است چون در چند شهرستان مهم، از جمله آبادان قرار است فرمانداران جديد منصوب شوند. عملكرد برخي فرمانداران و بخشداران جوان در استان خبر از تحرك آنها و رضايتمندي مردم دارد و انتظار اين است كه استاندار، با توجه به اين نكته تجربه تخصص و جوان بودن را در انتخاب فرمانداران و مديراني كه قرار است بازنشسته شوند بر روابط و سفارش ها ترجيح دهد.

 

فقط پس دادن سكه ها مطرح نيست، عوامل تخلف را هم بگيريد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خبر داده كه يك فرد ۷۲ ميليارد (نگفته ريال يا تومان) براي اجراي چهار قرارداد از بانك، تسهيلات گرفته اما بلافاصله اين پول را به بانك داده و پنج هزار سكه خريداري كرده است. قاضي سراج به اين اكتفا كرده كه همه افرادي كه از پولي با منشا غير قانوني براي خريد سكه اقدام كرده اند، بايد سكه ها را پس دهند، در حالي كه كل قضيه اين نيست. بانك بدون ارائه مدرك، تسهيلات نمي دهد، كل تسهيلات را يك جا پرداخت نمي كند، بعد هم معمولا بر اجراي تعهدات كسي كه تسهيلات مي گيرد نظارت مي كند و  به تناسب پيشرفت كار يا خريد تجهيزات، پول را مي پردازد، بنابراين تمام عواملي كه در اين پروسه نقش داشته اند بايد گير بيفتند و پاسخگو باشند و فقط پس دادن سكه نمي تواند سرانجام چنين سوء استفاده هايي باشد.

در آستانه محاكمه همنام مفسد با حروف الفبا خوانده مي شود!

قرار است روز شنبه يكي از مفسدين اقتصادي بطور علني محاكمه شود. جالب اينكه با آنكه اين محاكمه علني و طبيعتا چهره اش و مشخصاتش هم در دادگاه افشا خواهد شد، هنوز از او با چند حرف الفبا نامبرده مي شود. نكند قرار است اين متخلف نقاب بر چهره داشته باشد يا دوربين فقط از پشت سر او را نشان بدهد!

جوابيه

احتراما، در پاسخ به چاپ مطلب "شركت برق حساب انجمن سينماي جوان را از پيمانكار جدا كند" مندرج درآن روزنامه محترم به شماره ۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۵/۹۷ مبني بر قطع برق موزه هنرهاي معاصر واقع در جاده ساحلي اهواز به استحضار مي رساند مجموعه موزه هنري در حال حاضر بالغ بر ۱۷۰ ميليون ريال بدهي مربوط به سه دوره دارد. اين شركت بنا به رسالت ذاتي خود و برابر قانون پس از واگذاري اشتراك و انشعاب برق ملزم به تامين برق مي باشد و در مقابل مشترك نيز ملزم به پرداخت بهاي برق مصرفي خود مي باشد و برابر قانون در صورتي كه مشتركي از پرداخت بدهي خود به هر دليل امتناع نمايد، بر اساس دستورالعمل اين شركت موظف است ارائه خدمات به آن مشترك را تا پرداخت بدهي قطع نمايد، شركت توزيع نيروي برق اهواز مجري مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي تعيين شده مي باشد و برابر قانون اين شركت تا كنتور برق مسئوليت دارد ورود نمايد و هرگونه تفكيكي در داخل ملك خارج از مسئوليت اين شركت مي باشد كه در خصوص محل مذكور نيز اين مطلب صادق است و اينكه آن اداره بخش هايي از آن موزه را واگذار نموده و از آن منتفع مي گردد به اين شركت ارتباطي ندارد در ضمن تا كنون ۱۲ مرتبه بدهي اين مجموعه تقسيط شده و همكاري لازم با آن انجام شده است و مجددا نيز اگر متقاضي باشند تقسيط انجام خواهد شد ولي ضرورت دارد در خصوص مديريت صحيح اين مكان، بازنگري انجام شود تا متوليان به دنبال انداختن تقصير به گردن اين و آن نباشند.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز