نهاد پربركت خبرگان رهبري

آغاز به كار مجلس خبرگان رهبري در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ يكي از مهمترين و خاطره انگيزترين رويدادهاي تاريخ انقلاب اسلامي ايران به شمار مي آيد. اين نهاد بسيار ارزشمند نظام اسلامي كه وظيفهِ انتخاب رهبري و نظارت بر شرايط رهبر را به عهده دارد در ساختار حكومتي از اعتباري ويژه و استثنائي و در سرنوشت نظام از اهميتي والا برخوردار است.

مسأله رهبري در اسلام از آنجا اهميت دارد كه اولاً اين دين آسماني همه مردم جهان را مخاطب قرار مي دهد و داعيه نظام حكومت جهاني به رهبري معصوم منصوب پروردگار و يا جانشينان شايسته آنان را دارد و بنابراين رهبري اصليترين ركن اين حكومت را تشكيل مي دهد و ثانياً در طول تاريخ، آنجا كه مسلمين از رهبري واحد و قوي و واجد شرايط برخوردار بوده اند، مكارم اسلام آشكار شده و مسلمين به همان نسبت توانسته اند رسالت خود را در تحقّق آرمانهاي اسلامي به انجام رسانند.  ‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل هشتم كه مربوط به رهبر و شوراي رهبري است در اصول ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ به خبرگان رهبري اشاره دارد و در اصل يكصدوهفتم تعيين رهبر را به عهده خبرگان منتخب مردم قرار داده است .خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني رحمت ا…عليه در پيامي به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان، بر نقش اساسي اين نهاد براي ادامه نظام جمهوري اسلامي و مشروعيت بخشيدن به آن تأكيد مي كنند.  ‌

اوّلين مجلس خبرگان كه براساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسي وظيفه بسيار خطير تعيين رهبر نظام اسلامي را برعهده داشت، در شرايطي تشكيل گرديد كه كشور در حال نبردي نابرابر با حكومت عراق و جهان استكبار بود و دشمنان انقلاب اسلامي هر روز به شيوه اي تازه براي بزانو درآوردن ملّت قهرمان ايران متوسل مي شدند با اينهمه انتخابات مجلس خبرگان با شركت مردم شجاع و مقاوم ايران در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار گرديد و نزديك به هيجده ميليون نفر در اين انتخابات شركت كردند.از مهمترين اقدامات مجلس خبرگان رهبري انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به مقام رهبري پس از رحلت رهبر كبير انقلاب است كه بفضل الهي و به گواه دوست و دشمن، آثار و بركات اين انتخاب شايسته ي خبرگان، تاكنون ضامن بقاء و ارتقاء نظام اسلامي بوده است.

 

موسوي زاده