چشم بيدار، گوش شنوا و زبان گوياي جامعه!

۱۷ مرداد ماه، سالروز شهادت محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در مزار شريف افغانستان است، كه به همراه ۸ ديپلمات ايراني بدست ترورستهاي وهابي به شهادت رسيد. اين روز به افتخار انتساب به اين شهيد بزرگوار، روز خبرنگار نام گرفت تا با استفاده از اين فرصت ضمن تجليل از خبرنگاران فعّال و متعهّد، اهميت حرفه خبرنگاري، مسئوليت سنگين خبرنگاران و نقش آنان در رشد همه جانبهِ جامعه نيز براي مردم تشريح شود.  ‌

 ‌اهميت حرفه خبرنگاري و جايگاه ويژه ‌خبرنگار بويژه در منطقهِ ما از وقتي آشكارتر شد كه استكبار جهاني پس از شكستهاي پي در پي در ‌به تسليم كشاندن ‌جبهه مقاومت ضدّاستكباري در منطقه، با تمام وجود به ميدان مقابله ‌با اين جبهه پا گذاشت و از مطبوعات و خبرگزاريها خود به عنوان توپخانه اصلي و ‌از خبرنگاران به عنوان سربازان اين عرصه براي پيشبرد اهداف شوم خود بيشترين ‌استفاده را به عمل آورد و در حاليكه در يك جامعه سالم از خبرنگاران جز ‌صداقت و شجاعت و تعهد و اطلاعرساني صحيح انتظار نمي رود، سربازان جبهه ‌استكبار را عمدتاً گروهي ماجراجو و سرسپرده تشكيل مي دهند كه قلمشان جز در ‌جهت منافع اربابان زياده خواه نمي چرخد و تمام تلاششان اين است كه با ‌دروعپراكني و فريبكاري، افكار عمومي را از حقايق منحرف كنند تا با سردرگمي ‌ملّتها، مستكبران به اهداف خود برسند.‌

در جبهه ي مقابل اين گروه  ‌منحرف شده از مسير صحيح خبرنگاري و اطلاعرساني و البته داراي امكانات ‌بيشمار، خبرنگاران صادق و شجاع و متعهّد قرار دارند كه به عنوان سربازان خط ‌مقدّم جنگ نرم بايد ضمن خنثي كردن آثار سوء دروغپراكنيهاي گروه اوّل، مردم ‌را از حقايق مطلع و آنان را براي دفع خطراتي كه استقلال و كرامت انساني ‌را تهديد مي كند آماده سازند. خبرنگاران راستين به عنوان چشم و گوش رسانه ها و مردم در هر صحنه اي حاضر مي شوند تا با كشف حقيقت، توطئهِ دشمنان بشريت را براي انحراف افكار عمومي خنثي كنند و با هشدار به مردم، آنان را در برابر فريبكاري قدرتهاي فاسد مصونيت بخشند، بديهي است كه اين گروه از خبرنگاران نيز براي ‌موفقيت در ايفاي نقش سازنده و انجام رسالت خود در بالابردن سطح فرهنگ ‌جامعه نياز به ابزار و امكانات و پشتيبانيهاي مادي و معنوي دارند كه تأمين ‌آن در وحله اوّل از سوي سازمانهاي مسئول انتطار مي رود.‌

مسئولان اداره ‌كشور بايد ضمن بالابردن سعه صدر خود در برابر انتقادات حقايق نگاران و با ‌اعتماد به اين گروه زحمت كش و علاقمند به تعالي كشور، آنان را محرم دانسته و ‌از همكاري در جهت انعكاس مسائلي كه بايد به اطلاع مردم برسد خود داري ‌نكنند چرا كه تأمين مصالح ملّي، توسعه سرمايه هاي اجتماعي، حفظ آرامش و ‌امنيت جامعه و پيشرفت كشور جز با گردش صحيح و بموقع اطلاعات بدست نمي آيد و دستيابي به اين نتايج زماني ميسّر است كه بستر فعاليت براي خبرنگاران متعهّد هموار باشد.‌

 

موسوي زاده