برداشت خارک برحی از نخلستان های دزفول

فصل برداشت خارک برحی از نخلستان های دزفول آغاز شده است. بخشی از این محصول پس از برداشت به صورت مستقیم و بدون واسطه در حاشیه جاده دزفول و شوش عرضه می شود.